Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem

Portal regulacyjny

Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Królowej Jadwigi 237
30-218 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Skutki dla dostawcy usług PIS/AIS nieobjętego dotychczas regulacją

Zasadniczo, świadczenie usług płatniczych wymaga posiadania statusu dostawcy usług płatniczych. Status taki powinny uzyskać również TPP, które zamierzają świadczyć usługi PIS/AIS po implementacji PSD II do prawa krajowego.

Jeżeli TPP zamierza świadczyć jedynie usługę dostępu do informacji na rachunku (AIS) wystarczające będzie uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych. W przypadku świadczenia usługi inicjowania płatności (PIS) lub innych usług płatniczych niezbędne będzie natomiast uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej. Potencjalnie możliwe jest również uzyskanie statusu innego dostawcy usług płatniczych (np. instytucja pieniądza elektronicznego, bank), ale wiążą się one z wyższymi wymaganiami.

W celu uzyskania odpowiednich uprawnień (zezwolenie lub wpis do rejestru), TPP powinien spełnić szereg wymogów o charakterze regulacyjnym, w szczególności finansowych, organizacyjnych i personalnych.

PSD II wymaga od instytucji płatniczej w szczególności:

  • zapewnienia minimalnego kapitału założycielskiego w oznaczonej wysokości (zasadniczo EUR 125 000, w przypadku świadczenia wyłącznie usługi PIS - EUR 50 000, wymogów kapitałowych nie stosuje się do TPP świadczących wyłącznie usługę AIS);
  • spełnienia wymogów organizacyjnych (m.in. zapewnienie procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedur monitorowania incydentów związanych z bezpieczeństwem i skarg klientów dotyczących bezpieczeństwa)
  • zapewnienia wykwalifikowanej kadry zarządzającej, cieszą się dobrą opinią oraz posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie
  • wdrożenia rozwiązań zapewniających ciągłość działania.

TPP świadczący wyłącznie usługi PIS/AIS są zwolnieni także od wymogu posiadania funduszy własnych.

TPP zostaną ponadto objęte nadzorem, z czym wiążą się m.in. uprawnienia kontrolne i możliwość stosowania środków nadzorczych przez KNF, obowiązki informacyjne wobec KNF (raportowanie) czy wnoszenie opłat za nadzór. Wymagane będzie również dostosowanie zasad świadczenia usług przez te podmioty. Niezbędne będzie zapewnienie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach dyrektywy PSD II w zakresie ochrony konsumenta i obowiązków informacyjnych.

TPP będą mogły skorzystać z tzw. „paszportowania licencji” w celu prowadzenia działalności w innych państwach członkowskich. PSD II natomiast nie przewiduje TPP prawa do korzystania z usług agentów lub powierzania czynności osobom trzecim na zasadzie outsourcingu.

Warunkiem uzyskania przez TPP zezwolenia lub wpisu TPP do rejestru będzie ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub inna porównywalna gwarancja na wypadek odpowiedzialności. Ubezpieczenie to powinno obejmować terytoria na których TPP oferuje swoje usługi. Do 13 stycznia 2017 r. EBA po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, w tym podmiotami na rynku usług płatniczych wyda wytyczne dotyczące kryterów określenia minimalnej kwoty pieniężnej ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności zawodowej lub innej porównywalnej gwarancji.