Nowa DDK – wpływ i wymogi

 1. W stosunku do obecnej dyrektywy zakres Nowej DKK zostanie rozszerzony i będzie uwzględniać również:
  • pożyczki nieprzekraczające 200 EUR
  • kredyty nieoprocentowane bez opłat oraz kredyty, które mają być spłacone w ciągu 3 miesięcy i za które mają być pobierane jedynie nieznaczne opłaty
  • wszystkie kredyty w rachunku bieżącym
  • wszystkie umowy leasingu
  • umowy o kredyt zawierane za pośrednictwem platform pożyczek społecznościowych
 2. Nowa DKK wprowadza zakaz sprzedaży wiązanej, czyli oferowania lub sprzedaży umowy o kredyt w pakiecie wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, gdy dana umowa o kredyt nie jest dla konsumenta dostępna oddzielnie. Nowa DKK zezwala natomiast na dopuszczenie sprzedaży umowy o kredyt w pakiecie, gdy dana umowa o kredyt jest dostępna oddzielnie, lecz niekoniecznie na tych samych warunkach, na jakich oferowana jest ona w pakiecie (tzw. sprzedaż łączona).
 3. Projekt Nowej DKK przewiduje także znacznie bardziej rozbudowane zasady dokonywania oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcy będą zobowiązani do przyjęcia procedur oceny zdolności kredytowej, a także dokumentowania i kontynuowania stosowania takich procedur. Udostępnienie kredytu powinno być dozwolone, co do zasady, wyłącznie wtedy, gdy wynik oceny zdolności kredytowej wskaże, że prawdopodobne jest wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy. Niedozwolone będzie unieważnienie umowy lub jej zmiana ze szkodą dla konsumenta na podstawie faktu, że ocena zdolności kredytowej nie została przeprowadzona prawidłowo.
 4. Nowa DKK jednoznacznie przesądza, że kredytodawcy niebędący instytucjami kredytowymi mają podlegać odpowiednim procedurom dopuszczenia do działalności oraz mechanizmom rejestracji i nadzoru ustanowionym przez niezależny właściwy organ.
 5. W projekcie Nowej DKK wprowadzone zostało także zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia górnych limitów w odniesieniu do jednego lub większej liczby następujących elementów:
  • stóp oprocentowania mających zastosowanie do umów o kredyt lub usług w zakresie pożyczek społecznościowych
  • RRSO
  • całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta.
 6. Państwa członkowskie nie będą mogły wprowadzać dodatkowych górnych limitów innych niż wyżej wymienione. Dodatkowe kategorie limitów będą jednak dopuszczalne dla kredytów odnawialnych.
Zobacz także:
Nowa DKK - spis treści
Nowa DKK – spis treści
Nowa DKK - co dostarczamy?
Nowa DKK – co dostarczamy?
Nowa DKK - FAQ
Nowa DKK – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841