Implementacja DCD i SGD

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Kalendarium:

2022.06.29 – Projekt wpłynął do Sejmu
2022.10.06
– Uchwalenie Ustawy przez Sejm
2022.10.27
– Przyjęcie uchwały w sprawie Ustawy przez Senat (wprowadzono poprawki)

 

[implementacja SGD i DCD]

Podsumowanie

Zmiany wprowadzane w ustawie o prawach konsumenta mają na celu implementację pakietu przepisów składającego się z:

 • dyrektywy 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (dyrektywa o treściach cyfrowych – „DCD”),
 • dyrektywy 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (dyrektywa o sprzedaży towarów – „SGD”).

Celem tych aktów jest zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego gwarantującego wysoki poziomu ochrony konsumentów.

Wpływ

Dyrektywy mają w szczególności na celu ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących odpowiednich wymagań w odniesieniu do:

 • umów zawieranych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, a w szczególności przepisów dotyczących:
  • zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
  • środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków,
  • zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
 • umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem, a w szczególności przepisów dotyczących:
  • zgodności towarów z umową,
  • środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności,
  • sposobów korzystania z tych środków, a także gwarancji handlowych,
 • umów zawieranych między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, a w szczególności przepisów dotyczących:
  • środków ochrony prawnej przysługujących niektórym JDG (dla których umowa nie ma charakteru zawodowego) – zapewnionych poprzez odesłanie do odpowiednich regulacji gwarantujących ochronę prawną przysługującą konsumentom,
  • sposobów korzystania z tych środków.

Dyrektywa SGD uchyliła dyrektywę 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji, która jest obecnie implementowana w kodeksie cywilnym (przepisy o rękojmi za wady i gwarancji). Dyrektywa DCD reguluje z kolei prawa i obowiązki przedsiębiorców i konsumentów w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usług cyfrowych. Z uwagi na specyfikę tego rodzaju usług i treści, które dotychczas nie były przedmiotem samoistnej regulacji, projektowane przepisy regulują kwestie takie jak odpowiedzialność przedsiębiorcy za niezgodność treści lub usługi cyfrowej z umową, zasady dostarczania oraz ich zmiany a także kwestie aktualizacji.

Dyrektywy SGD i DCD przewidują maksymalną harmonizację przepisów tj. ani przepisy przyjęte ani utrzymywane przez państwa członkowskie nie mogą być odmienne od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższy poziom ochrony konsumentów. Drobny wyjątek przewidziany został na mocy art. 10 ust. 3 dyrektywy SGD.

Implementacja SGD i DCD następuje przez nowelizację trzech ustaw:

 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495, Dz. U. z 2020 r. poz. 875), oraz
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792).
Implementacja DCD i SGD - spis treści
Implementacja DCD i SGD – spis treści
Implementacja DCD i SGD - wpływ i wymogi
Implementacja DCD i SGD – wpływ i wymogi
Implementacja DCD i SGD - FAQ
Implementacja DCD i SGD – FAQ
Implementacja DCD i SGD - Co dostarczamy?
Implementacja DCD i SGD – Co dostarczamy?
Zobacz także:
Implementacja dyrektywy Omnibus
Implementacja dyrektywy Omnibus
Co dostarczamy
Co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841