Implementacja DCD i SGD – FAQ

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Z 2022.06.29)

  1. Czy nowe przepisy regulujące rękojmię i gwarancję konsumencką oraz umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej stosuje się tylko do umów zawieranych z konsumentami?
    • Nie, przedmiotowe przepisy stosuje się zarówno w przypadku umowy zawieranej z konsumentem jak i do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Czy umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jest wyłącznie umowa, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową, w tym również wykonaną według wskazówek konsumenta, a konsument zobowiązuje się zapłacić cenę?
    • Nie, z umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej będziemy mieli również wówczas do czynienia, gdy konsument zobowiązuje się zapłacić dostarczyć dane osobowe, chyba że dane osobowe dostarczone przez konsumenta są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w ściśle określonych w ustawie celach.
  3. Czy fakt uregulowania rękojmi konsumenckiej w ustawie o prawach konsumenta (nie zaś, jak dotychczas, w kodeksie cywilnym) niesie za sobą praktyczne zmiany?
    • Tak, nowa regulacja rękojmi konsumenckiej zawarta w ustawie o prawach konsumenta, w pewnych sytuacjach przewiduje wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń konsumenta z tytułu rękojmi (np. roszczenia wynikające z umowy sprzedaży lub dostawy) z 2 do 6 lat. Jest to skutek wyłączenia w ww. przypadkach stosowania przepisów dotychczas regulujących przedawnienie roszczeń przysługujących konsumentom z tytułu rękojmi.
Zobacz także:
Implementacja DCD i SGD - spis treści
Implementacja DCD i SGD – spis treści
Implementacja DCD i SGD - wpływ i wymogi
Implementacja DCD i SGD – wpływ i wymogi
Implementacja DCD i SGD - Co dostarczamy?
Implementacja DCD i SGD – Co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841