Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)

ROZPORZĄDZENIE (UE) ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 260/2012 I (UE) 2021/1230 W ODNIESIENIU DO POLECEŃ PRZELEWU NATYCHMIASTOWEGO W EURO (Projekt z 26.10.2022)

Projekt znajduje się obecnie na etapie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim. Z oficjalnych informacji wynika, że w drodze negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą został wypracowany kompromisowy tekst rozporządzenia, tym niemniej, jego treść nie jest jeszcze publicznie dostępna.

Wprowadzenie

 • Celem projektu rozporządzenia w odniesieniu do poleceń przelewu natychmiastowego w euro (ang. Instant credit transfers in euro regulation) („IPR”) jest zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z płatności natychmiastowych w euro, tj. poleceń przelewu natychmiastowego rozumianego jako polecenie przelewu wykonywane natychmiast, 24 godziny na dobę i w dowolnym dniu kalendarzowym.
 • Dodatkowo IPR nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązki, które mają zapewnić użytkownikom lepszą ochronę w zakresie wykonywania poleceń przelewu (usługa polegająca na zapewnieniu weryfikacji odbiorcy). Zob. też projekt rozporządzenia w sprawie usług płatniczych („PSR”), który również przewiduje wprowadzenie takiej usługi (Projekt rozporządzenia PSR).
 • Realizacja wyżej wymienionych celów ma nastąpić poprzez zmiany w rozporządzeniu nr 260/2012 ustanawiającym wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro („SEPA”) oraz w rozporządzeniu 2021/1230 w sprawie płatności transgranicznych w Unii.

Najważniejsze informacje

 1. Wprowadza do rozporządzenia SEPA dodatkowe przepisy dotyczące płatności natychmiastowych w euro oraz zobowiązuje niektóre kategorie dostawców usług płatniczych do oferowania użytkownikom wykonywania i odbierania takich poleceń przelewu natychmiastowego w euro. W tym celu wprowadza się definicję polecenia przelewu natychmiastowego.
 2. Przewiduje, że:
  • dostawcy usług płatniczych mający siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą jest euro, oferują użytkownikom usług płatniczych usługę odbierania poleceń przelewu natychmiastowego w euro począwszy od upływu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz usługę wykonywania poleceń przelewu natychmiastowego w euro począwszy od upływu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
  • dostawcy usług płatniczych, mający siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro (np. Polska), oferują użytkownikom usług płatniczych usługę odbierania poleceń przelewu natychmiastowego w euro począwszy od upływu 30 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz usługę wykonywania poleceń przelewu natychmiastowego w euro począwszy od upływu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 3. Opłaty nakładane przez dostawców usług płatniczych w związku z wykonywaniem i odebraniem płatności natychmiastowych w euro nie powinny być wyższe niż opłaty za inne polecenia przelewu w euro.
 4. Wprowadza obowiązek świadczenia usługi weryfikacji dopasowania polegającej na sprawdzaniu, czy identyfikator rachunku płatniczego i nazwisko lub nazwy odbiorcy podane przez płatnika są zgodne.
 5. Przewiduje, że:
  • dostawcy usług płatniczych mający siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą jest euro świadczą usługę weryfikacji dopasowania począwszy od upływu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
  • dostawcy usług płatniczych mający siedzibę w państwie członkowskim, którego walutą nie jest euro, świadczą usługę weryfikacji dopasowania począwszy od upływu 36 miesięcy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
 6. Zobowiązuje dostawców usług płatniczych oferujących polecenia przelewu natychmiastowego do sprawdzania co najmniej raz dziennie, czy którykolwiek z ich klientów jest osobą lub podmiotem umieszczonym w wykazie (tj. osobą fizyczną lub prawną, organem lub podmiotem objętym zamrożeniem aktywów lub zakazem udostępniania im lub na ich rzecz, bezpośrednio lub pośrednio, środków finansowych lub zasobów gospodarczych na podstawie środków ograniczających przyjętych zgodnie z art. 215 TFUE).
 7. Określa sankcje za nieprzestrzeganie wymogów prawnych zawartych w IPR.
Rozporządzenie IPR - co dostarczamy
Rozporządzenie IPR – co dostarczamy

Kalendarz kamieni milowych

 • 26.10.2022 – ogłoszenie projektu rozporządzenia IPR (przejdź)
 • 07.11.2023 – publikacja informacji o osiągnięciu porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie IPR (przejdź)
 • 07.02.2024 – przyjęcie rozporządzenia IPR przez Parlament Europejski (przejdź)
Zobacz także:
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)

płatności - jednolite zasady w całej UE

Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)
Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

usługi udostępniania danych - altruistyczne podejście do danych

Europejskie zarządzanie danymi (DGA)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841