Rozporządzenie PSR – co dostarczamy?

Warsztaty prawne przygotowujące do wdrożenia przepisów PSR w działalności dostawców usług płatniczych i dostawców usług technicznych.

Opinie w przedmiocie możliwości korzystania przez podmioty z wyłączeń przewidzianych w PSR, np. tzw. wyłączenie ograniczonej sieci (limited network/limited range exception), czy wyłączenie dot. agenta handlowego.

Audyty prawne obecnie stosowanych procedur, polityk i pozostałej dokumentacji wewnętrznej dostawców usług płatniczych w zakresie zgodności z PSR wraz z rekomendacjami celem uzyskania zgodności.

Opracowywanie nowych procedur, polityk i pozostałej dokumentacji wewnętrznej dla dostawców usług płatniczych zgodnej z wymogami PSR.

Audyty prawne obecnie stosowanych wzorców umów (regulaminów, OWU itd.), komunikatów, polityk i pozostałej dokumentacji zewnętrznej w zakresie zgodności z PSR wraz z rekomendacjami celem uzyskania zgodności.

Opracowywanie nowych wzorców umów (regulaminów, OWU itd.), komunikatów, polityk i pozostałej dokumentacji zewnętrznej zgodnej z wymogami PSR.

Monitoring legislacyjny w zakresie informacji na temat bieżących zmian w PSR.

Zobacz także:
Rozporządzenie PSR - spis treści
Rozporządzenie PSR – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841