Rozporządzenie PSR – spis treści

Tytuł I Przedmiot, zakres stosowania i definicje

Tytuł II Przejrzystość warunków oraz wymogi informacyjne dotyczące usług płatniczych

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Pojedyncze transakcje płatnicze

Rozdział 3 Umowy ramowe

Tytuł III Prawa i obowiązki w odniesieniu do świadczenia usług płatniczych i korzystania z nich

Rozdział 1 Przepisy wspólne

Rozdział 2 Dostęp do systemów płatności i rachunków prowadzonych w instytucjach kredytowych

Rozdział 3 Usługi dostępu do informacji o rachunku i usługi inicjowania płatności

Sekcja 1 Przepisy ogólne

Sekcja 2 Interfejsy dostępu do danych dotyczących usług dostępu do informacji o rachunku i usług inicjowania płatności

Sekcja 3 Prawa i obowiązki dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki

Sekcja 4 Prawa i obowiązki dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku oraz dostawców świadczących usługę inicjowania płatności

Sekcja 5 Wdrażanie

Rozdział 4 Autoryzacja transakcji płatniczych

Rozdział 5 Wykonywanie transakcji płatniczych

Sekcja 1 Zlecenie płatnicze i transferowane kwoty

Sekcja 2 Terminy wykonania i data waluty

Rozdział 6 Ochrona danych

Rozdział 7 Ryzyko operacyjne i ryzyka związane z bezpieczeństwem informacji oraz uwierzytelnianie

Rozdział 8 Procedury egzekucji, właściwe organy i sankcje

Sekcja 1 Procedury dotyczące skarg

Sekcja 2 Procedury rozstrzygania sporów i sankcje

Rozdział 9 Uprawnienia EUNB w zakresie interwencji produktowej

Tytuł IV Akty delegowane

Tytuł V Przepisy końcowe

Załącznik I Usługi Płatnicze

Załącznik II Usługi związane z pieniądzem elektronicznym

Załącznik III Tabela korelacji

Zobacz także:
Rozporządzenie PSR - co dostarczamy?
Rozporządzenie PSR – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841