Ustawa Crowdfunding (2021-2022*)

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (projekt z 28.04.2021)

służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

[Ustawa crowdfundingowa, Rozporządzenie crowdfundingowe, Rozporządzenie 2020/1503,  Rozporządzenie ECSP]

Podsumowanie

Rozporządzenie ECSP, którego przepisy zaczną być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 10 listopada 2021 r., nałoży obowiązki na dostawców usług finansowania społecznościowego (Crowdfunding Service Provider, „CSP”). Prowadzenie przez polski podmiot działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego  będzie wymagało uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. KNF stanie się organem nadzoru w zakresie przestrzegania przez polskich dostawców usług crowdfundingowych przepisów Rozporządzenia ECSP oraz ustawy crowdfundingowej.

Wpływ

Do tej pory wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu publicznie dostępnego internetowego systemu informacyjnego kojarzącego inwestorów lub pożyczkodawców z właścicielami projektów ubiegającymi się o finansowanie przedsięwzięć gospodarczych mogło odbywać się na zasadzie swobody działalności gospodarczej bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia. Rozporządzenie ECSP spowoduje, że prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (crowdfunding) stanie się działalnością reglamentowaną, wymagającą zezwolenia oraz podlegającą nadzorowi KNF. Zgodnie z aktualnym projektem ustawy crowdfundingowej prowadzenie działalności crowdfundingowej bez posiadania wymaganego zezwolenia będzie zagrożone sankcją karną w postaci grzywny do 5 mln PLN.

Rozporządzenie ECSP definiuje „usługę finansowania społecznościowego” jako kojarzenie inwestorów zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych z właścicielami projektów z wykorzystaniem platformy finansowania społecznościowego, obejmujące którekolwiek z poniższych działań:

  • ułatwianie udzielania pożyczek (tzw. crowdfunding pożyczkowy),
  • subemisję bez gwarancji przejęcia emisji, o której mowa w sekcji A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego, wystawionych przez właścicieli projektów lub spółkę celową, oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, o którym mowa w pkt 1 tej sekcji, w odniesieniu do tych zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding inwestycyjny/udziałowy).

Ponadto Rozporządzenie ECSP definiuje usługę indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek, która to usługa nie jest odrębnym rodzajem usługi finansowania społecznościowego, lecz usługą związaną z ułatwianiem udzielania pożyczek. Świadczenie takiej usługi wiąże się z dodatkowymi wymogami związanymi przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa inwestorów. Jednym z takich wymogów jest obowiązek dodatkowej notyfikacji KNF o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie usług indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek na co najmniej 3 miesiące przed jej planowanym rozpoczęciem.

Rozporządzenie ECSP przewiduje także możliwość prowadzenia przez dostawcę usług crowdfundingowych działalności w zakresie rynku wtórnego instrumentów finansowych i pożyczek związanych z usługami finansowania społecznościowego. Dostawca usług crowdfundingowych będzie uprawniony do prowadzenia na swojej platformie tzw. „tablicy ogłoszeń”, na której klienci będą mogli ogłaszać zainteresowanie nabyciem lub zbyciem danych instrumentów finansowych lub pożyczek, które były pierwotnie oferowane na platformie dostawcy. W przeciwieństwie do tradycyjnej działalności maklerskiej, wspomniana tablica ogłoszeń nie będzie mogła obejmować funkcjonalności realizacji zleceń klientów (umowy pomiędzy klientami w ramach rynku wtórnego będą musiały być zawierane poza platformą crowdfundingową).

Rozporządzenia ECSP i w konsekwencji ustawy crowdfundingowej nie stosuje się do:

  • usług finansowania społecznościowego świadczonych na rzecz właścicieli projektów będących konsumentami,
  • innych usług związanych z usługami finansowania społecznościowego i świadczonych zgodnie z prawem krajowym,
  • ofert finansowania społecznościowego, których wartosć w okresie 12 miesięcy przekracza 5 mln EUR*

*w okresie do 10.11.2023 r. ma obowiązywać próg 2,5 mln EUR, tj. aktualny próg wartości oferty publicznej, do którego wyłączony jest obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego 

Szczegóły:
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - FAQ
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – FAQ
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – spis treści

Kalendarz kamieni milowych

  • 2021.05.04 ogłoszenie projektu ustawy crowdfundingowej (przejdź do strony projektu)
  • 2021.11.10 rozpoczęcie stosowania przepisów Rozporządzenia ECSP oraz planowany termin wejścia w życie ustawy crowdfundingowej
  • 2022.11.10 koniec okresu przejściowego, w którym dostawcy usług crowdfundingowych mogą kontynuować – zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym – świadczenie usług crowdfundingowych bez zezwolenia
  • 2023.11.10 planowane podwyższenie progu zwalniającego z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego z 2,5 mln EUR do 5 mln EUR oraz koniec okresu przejściowego, w którym maksymalny próg wartości oferty jaką będzie mógł przeprowadzić pojedynczy podmiot za pośrednictwem platformy crowdfundingowej wynosić będzie 2,5 mln EUR

Dowiedz się więcej.

Maciej Juzoń
aplikant radcowski, młodszy prawnik Maciej Juzoń

+48 22 652 26 18

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841