Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – wpływ i wymogi

Wytyczna 1: określone instrumenty płatnicze 

 • określone instrumenty płatnicze, które mogą być wykorzystywane jedynie w ograniczony sposób, są instrumentami płatniczymi określonymi w art. 4 pkt 14 PSD2 (wszystkie rodzaje instrumentów płatniczych na mocy PSD2 mają być wykorzystywane do celów wyłączenia)
 • określone instrumenty płatnicze mogą być wykorzystywane do nabywania zarówno fizycznych, jak i cyfrowych towarów i usług
 • dostawcy usług opartych na „wyłączonym” instrumencie płatniczym powinni stosować ograniczenia techniczne i umowne umożliwiające ograniczone korzystanie z tego instrumentu płatniczego
 • dostawcy usług mogą wydawać więcej niż jeden określony instrument płatniczy  podlegający wyłączeniu, pod warunkiem że każdy instrument spełnia wymogi określone w wytycznych
 • możliwość wykupu wartości pieniężnej przechowywanej w instrumencie płatniczym nie powinna być brana pod uwagę przez właściwe organy krajowe
 • instrumenty płatnicze podlegające wyłączeniu, które przechowują wartość pieniężną, mogą być instrumentami wielokrotnego zasilenia lub przeznaczonymi wyłącznie do jednorazowego użytku
 • wyłączenia nie mogą być łączone na poziomie instrumentu płatniczego z innym wyłączeniem z zakresu stosowania PSD2
 • wydawca instrumentu płatniczego może mieć siedzibę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie właściwego organu krajowego, który otrzymał powiadomienie na mocy art. 37 ust. 2 PSD2

Wytyczna 2: ograniczona sieć dostawców usług 

 • kryteriami oceny, czy korzystanie z określonego instrumentu płatniczego jest ograniczone w ramach ograniczonej sieci dostawców usług, są między innymi: przewidywana maksymalna liczba dostawców towarów i usług działających w ramach ograniczonej sieci, przewidywany określony obszar geograficzny dostarczania towarów i usług oraz bezpośrednie porozumienie umowne dotyczące akceptacji transakcji płatniczych zawarte między wydawcą instrumentu płatniczego a każdym dostawcą towarów i usług działającym w ramach ograniczonej sieci (w zależności od konkretnego modelu biznesowego wytyczne przewidują dodatkowe czynniki)
 • ograniczona sieć dostawców usług może składać się wyłącznie ze sklepów fizycznych, wyłącznie ze sklepów internetowych lub z połączenia sklepów fizycznych i internetowych
 • właściwe organy krajowe nie powinny wprowadzać rozróżnienia między rodzajami sklepów i nie powinny wymagać, aby rodzaj towarów i usług oferowanych w sklepach internetowych był uzależniony od rodzaju towarów i usług oferowanych w sklepach fizycznych lub odwrotnie
 • nie powinno być możliwe korzystanie z tego samego instrumentu płatniczego podlegającego wyłączeniu w różnych ograniczonych sieciach dostawców usług
 • wydawca instrumentu płatniczego albo dostawcy towarów i usług mogą powierzyć zawarcie umowy dotyczącej akceptacji transakcji płatniczych, osobie trzeciej

Wytyczna 3: instrumenty wykorzystywane w pomieszczeniach wydawcy

 • instrumenty pozwalające posiadaczowi na nabywanie towarów lub usług wyłącznie w pomieszczeniach wydawcy mogą być wykorzystywane wyłącznie w lokalach fizycznych i nie mogą być wykorzystywane w sklepach internetowych

Wytyczna 4: ograniczony zakres towarów lub usług 

 • powinien istnieć bezpośredni funkcjonalny związek między towarami i/lub usługami, które można nabyć za pomocą instrumentu płatniczego
 • należy określić wiodący towar lub usługę; właściwe organy krajowe powinny sprawdzić, czy dostawca usług określił wiodący towar lub usługę oraz towary lub usługi pomocnicze i opisał funkcjonalne powiązanie między nimi w zgłoszeniu na mocy art. 37 ust. 2 PSD2
 • funkcjonalne powiązanie może istnieć między towarami lub usługami fizycznymi i cyfrowymi
 • przy dokonywaniu oceny, czy dany instrument płatniczy należy uznać za ograniczony, właściwy organ krajowy powinien wziąć pod uwagę dodatkowe wskaźniki, tj. wolumen i wartość transakcji płatniczych, które mają być dokonywane przy użyciu tych instrumentów płatniczych w skali roku, oraz przewidywaną maksymalną kwotę, jaką można zasilić te instrumenty płatnicze

Wytyczna 5: Świadczenie usług na podstawie wyłączeń przez podmioty regulowane

 • dostawcy usług płatniczych i wydawcy pieniądza elektronicznego mogą świadczyć usługi oparte na określonych instrumentach płatniczych, z których można korzystać jedynie w ograniczonym zakresie, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w PSD2 i w wytycznych; w takich przypadkach podmioty regulowane powinni oddzielić regulowane usługi od usług wyłączonych w jasny i łatwo rozpoznawalny sposób, w tym poprzez stosowanie różnych marek
 • dostawcy usług płatniczych i wydawcy pieniądza elektronicznego powinni poinformować użytkownika określonego instrumentu płatniczego w prosty i jasny sposób, że świadczone usługi nie są regulowane i nadzorowane, a użytkownicy nie korzystają z ochrony dla użytkowników usług płatniczych na mocy PSD2
 • rozróżnienie między usługami płatniczymi i/lub pieniądzem elektronicznym a usługami wyłączonymi powinno być wystarczająco jasne i odpowiednie, w tym przejrzystość komunikacji z użytkownikami konkretnego instrumentu
 • usługi wyłączone nie powinny naruszać dobrej kondycji finansowej dostawcy usług płatniczych/wydawcy pieniądza elektronicznego ani zdolności właściwego organu krajowego do monitorowania przestrzegania wszystkich obowiązków określonych w PSD2 i EMD2

Wytyczna 6: Powiadomienia na podstawie art. 37 ust. 2 PSD2

 • zawiadomienie powinno zostać złożone przez usługodawcę dostarczającego towary lub świadczącego usługi podlegające wyłączeniu na podstawie art. 3 lit. k) ppkt (i) oraz (ii) PSD2 w różnych państwach członkowskich do właściwego organu krajowego
 • powiadomienie powinno zawierać informacje o rodzaju wyłączenia, na podstawie którego prowadzona jest działalność, oraz opis działalności (tj. informacje o tym, czy towary lub usługi, które można nabyć, są fizyczne lub cyfrowe, oraz o innych państwach członkowskich, w których usługa objęta powiadomieniem jest świadczona przez tego samego usługodawcę)
 • dostawca usług składa powiadomienie tylko raz; dodatkowe nowe powiadomienie należy złożyć, gdy jakiekolwiek informacje dotyczące tego samego określonego instrumentu płatniczego, które podano w pierwotnym powiadomieniu, uległy istotnej zmianie lub gdy przewiduje się świadczenie usługi na podstawie wyłączeń w odniesieniu do innego określonego instrumentu płatniczego
 • właściwe organy mogą zwrócić się do dostawców usług o przedłożenie nowego zgłoszenia zawierającego zaktualizowane informacje, jeżeli uznają to za konieczne
 • obliczanie progów zgodnie z art. 37 ust. 2 PSD2 należy przeprowadzać na poziomie każdego dostawcy usług; w przypadku gdy jeden dostawca usług świadczy usługi w oparciu o więcej niż jeden określony instrument płatniczy podlegający wyłaczeniu, obliczanie progów należy przeprowadzać poprzez połączenie wszystkich transakcji płatniczych wykonanych w danym państwie członkowskim przy użyciu wszystkich określonych instrumentów płatniczych oferowanych przez tego samego dostawcę usług

Wytyczna 7: Ograniczona sieć na podstawie art. 3 lit. k) ppkt (iii) PSD2

 • instrumenty objęte zakresem art. 3 lit. k) ppkt (iii) PSD2 (instrumenty regulowane ze względu na określone cele społeczne lub podatkowe przez krajowy lub regionalny organ publiczny i służące do nabycia określonych towarów lub usług od dostawców, którzy zawarli umowę handlową z wydawcą) nie powinny być objęte wytycznymi nr 2 i 4, które mają zastosowanie do ograniczonej sieci dostawców usług oraz ograniczonego asortymentu towarów i usług
Zobacz także:
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - FAQ
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – FAQ
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - co dostarczamy
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – co dostarczamy
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci - spis treści
Wytyczne EBA – instrumenty ograniczonej sieci – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841