Ustawa Crowdfunding (2021-2022*)

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

[Ustawa crowdfundingowa]

służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937

[Rozporządzenie crowdfundingowe, Rozporządzenie ECSP, Rozporządzenie 2020/1503, ECSPR]

Podsumowanie

Rozporządzenie ECSP, którego przepisy zaczną być bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 2021.11.10, nałoży obowiązki na dostawców usług finansowania społecznościowego (Crowdfunding Service Provider, „CSP”). Prowadzenie przez polski podmiot działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego  będzie wymagało uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. KNF stanie się organem nadzoru w zakresie przestrzegania przez polskich dostawców usług crowdfundingowych przepisów Rozporządzenia ECSP oraz ustawy crowdfundingowej.

Wpływ

Do tej pory prowadzenie platform crowdfundingowych służących finansowaniu przedsięwzięć gospdodarczych w modelu tzw. crowdfundingu inwestycyjnego lub pożyczkowego mogło odbywać się co do zasady w ramach swobody działalności gospodarczej, tj. bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia. Rozporządzenie ECSP spowoduje, że działalnoć ta stanie się działalnością reglamentowaną, wymagającą zezwolenia oraz podlegającą nadzorowi KNF. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 9 czerwca 2022 r. ustawą crowdfundingową prowadzenie działalności crowdfundingowej regulowanej przez Rozporządzenie ECSP bez posiadania wymaganego zezwolenia będzie zagrożone sankcją karną w postaci grzywny do 5 mln PLN (art. 37).

Rozporządzenie ECSP definiuje „usługę finansowania społecznościowego” jako kojarzenie inwestorów zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych z właścicielami projektów z wykorzystaniem platformy finansowania społecznościowego, obejmujące którekolwiek z poniższych działań:

 • ułatwianie udzielania pożyczek (tzw. crowdfunding pożyczkowy),
 • subemisję bez gwarancji przejęcia emisji, o której mowa w sekcji A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego, wystawionych przez właścicieli projektów lub spółkę celową, oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, o którym mowa w pkt 1 tej sekcji, w odniesieniu do tych zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego (tzw. crowdfunding inwestycyjny/udziałowy).

Ponadto Rozporządzenie ECSP definiuje usługę indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek (tzw. autoinwestowanie), która to usługa nie jest odrębnym rodzajem usługi finansowania społecznościowego, lecz usługą związaną z ułatwianiem udzielania pożyczek. Świadczenie takiej usługi wiąże się z dodatkowymi wymogami związanymi przede wszystkim z zapewnieniem bezpieczeństwa inwestorów. Jednym z takich wymogów jest obowiązek dodatkowej notyfikacji KNF o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie usług indywidualnego zarządzania portfelem pożyczek na co najmniej 3 miesiące przed jej planowanym rozpoczęciem.

Rozporządzenie ECSP przewiduje także możliwość prowadzenia przez dostawcę usług crowdfundingowych działalności w zakresie rynku wtórnego instrumentów finansowych i pożyczek związanych z usługami finansowania społecznościowego. Dostawca usług crowdfundingowych będzie uprawniony do prowadzenia na swojej platformie tzw. „tablicy ogłoszeń”, na której klienci będą mogli ogłaszać zainteresowanie nabyciem lub zbyciem danych instrumentów finansowych lub pożyczek, które były pierwotnie oferowane na platformie dostawcy. W przeciwieństwie do tradycyjnej działalności maklerskiej, wspomniana tablica ogłoszeń nie będzie mogła obejmować funkcjonalności realizacji zleceń klientów (umowy pomiędzy klientami w ramach rynku wtórnego będą musiały być zawierane poza platformą crowdfundingową).

Rozporządzenia ECSP i w konsekwencji ustawy crowdfundingowej nie stosuje się do:

 • usług finansowania społecznościowego świadczonych na rzecz właścicieli projektów będących konsumentami,
 • innych usług związanych z usługami finansowania społecznościowego i świadczonych zgodnie z prawem krajowym,
 • ofert finansowania społecznościowego, których wartosć w okresie 12 miesięcy przekracza 5 mln EUR*

*w okresie do 2023.11.09 będzie obowiązywał próg 2,5 mln EUR, tj. aktualny próg wartości oferty publicznej, do którego wyłączony jest obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego. 

[Zakaz publicznego oferowania udziałów w sp. z o.o.] Jednocześnie ustawa crowdfundingowa wprowadzi zakaz publicznego oferowania nabycia lub objęcia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich reklamowania. Zakaz ten wejdzie w życie od 2023.11.10 i będzie zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Szczegóły:
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – spis treści
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – wpływ i wymogi
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – co dostarczamy
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa - FAQ
Rozporządzenie ECSP i ustawa crowdfundingowa – FAQ

Kalendarz kamieni milowych

 • 2023.11.10 (i) podwyższenie progu zwalniającego z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, a tym samym maksymalnego progu wartości oferty jaką będzie mógł przeprowadzić pojedynczy podmiot za pośrednictwem platformy crowdfundingowej z 2,5 mln EUR do 5 mln EUR; (ii) wejście w życie zakazu publicznego oferowania lub reklamowania objęcia lub nabycia udziałów w sp. z o.o.
 • 2023.11.10 koniec okresu przejściowego wynikającego z rozporządzenia dla dostawców usług crowdfundingowych, którzy prowadzili działalność w momencie wejścia rozporządzenia w życie; jeśli do 10.11.2023 dostawca nie uzyskał zezwolenia, zaprzestaje działalności
 • 2022.07.14 opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw RP (link)
 • 2022.07.07 zakończenie prac nad ustawą w Sejmie. Przekazanie ustawy do podpisu Prezydenta (link)
 • 2022.07.01 przekazanie ustawy z poprawkami Senatu do Sejmu
 • 2022.06.10 ustawa crowdfundingowa przekazana do Senatu (link)
 • 2022.06.09 ustawa crowdfundingowa uchwalona przez Sejm (link)
 • 2022.05.19 raport ESMA dotyczący możliwości przedłużenia okresu przejściowego zgodnie z art. 48 ust. 3 ECSPR (link)
 • 2022.05.17 skierowanie projektu ustawy crowdfundingowej do Sejmu (link)
 • 2022.05.10 termin na dokonanie przez KE oceny stosowania Rozporządzenia ECSP i podjęcia decyzji o przedłużeniu okresu przejściowego dla dotychczasowych CSP o dodatkowe 12 miesięcy
 • 2022.02.07 ogłoszenie ostatecznej wersji projektu ustawy crowdfundingowej z 2022.02.02 (link)
 • 2021.11.10 rozpoczęcie stosowania przepisów Rozporządzenia ECSP; planowany termin wejścia w życie ustawy crowdfundingowej; termin na przygotowanie przez ESMA i EBA większości projektów RTS (projekt RTS ESMA; projekt RTS EBA)
 • 2021.10.22  termin na zgłaszanie uwag do projektu ustawy crowdfundingowej
 • 2021.10.11 ogłoszenie zaktualizowanego projektu ustawy crowdfundingowej z 2021.09.29 (zob. omówienie zmian)
 • 2021.05.04 ogłoszenie projektu ustawy crowdfundingowej z 2021.04.28 (przejdź do strony projektu)
Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji Crowdfunding (ECSP)
Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji Crowdfunding (ECSP)
Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarczy przy licencji ECSP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841