Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

ETAP WERYFIKACJI

 • ocena potrzeb Wnioskodawcy i możliwości świadczenia przez niego usług samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej
 • przegląd koncepcji biznesowej i zasobów założycieli pod kątem możliwości ubiegania się o zezwolenie CASP lub emitenta ART/EMT
 • analiza jurysdykcji pod względem „przyjazności” środowiska regulacyjnego dla CASP lub emitenta ART/EMT
 • wdrażanie niezbędnych zmian korporacyjnych, m.in. w celu sprostania wymogom ostrożnościowym lub usunięcia ryzyka konfliktu interesów

 

PRZYGOTOWANIE

 • analiza i kwalifikacja planowanych usług (w szczególności pod kątem wyłączeń, o których mowa w Rozporządzeniu)

ETAP DOKUMENTACJI WNIOSKOWEJ

 • wzorcowa dokumentacja wewnętrzna:

CASP

 • Program działania określający planowane rodzaje usług w zakresie kryptoaktywów, opis ustaleń dotyczących zarządzania, opis mechanizmu kontroli wewnętrznej, procedury oceny ryzyka i planu ciągłości działania, opis systemów informatycznych i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, procedury rozpatrywania skarg klientów, opis procedury wyodrębnienia kryptoaktywów i środków pieniężnych klienta, procedury i systemu wykrywania nadużyć na rynku, opis polityki w zakresie przechowywania kryptoaktywów oraz dokumentacja właściwa dla planowanego rodzaju świadczonych usług

Emitenci ART/EMT

 • Program działań, opinia prawna, w której stwierdza się, że tokeny powiązane z aktywami nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe, pieniądz elektroniczny, depozyty ani lokaty strukturyzowane, opis zasad zarządzania, dokument informacyjny dotyczący kryptoaktywów, opis ustaleń umownych z osobami trzecimi, polityki ciągłości działania, mechanizmów kontroli wewnętrznej i procedur zarządzania ryzykiem, opis procedur i systemów zapewniających bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo, integralność i poufność informacji, opis procedur rozpatrywania skarg
 • asysta w operacjonalizacji wzorcowej dokumentacji
 • wytyczne dotyczące dokumentacji koniecznej do zgromadzenia przez Wnioskodawcę, potwierdzającej dobrą opinię, posiadanie wystarczającej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby zarządzać CASP lub emitentem ART/EMT przez osoby fizyczne zarządzające Wnioskodawcą
 • wyliczenie wymaganych i posiadanych ostrożnościowych środków ochrony wraz ze sporządzeniem ich opisu na potrzeby wniosku
 • wniosek do właściwego organu o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako CASP lub emitent ART/EMT

ETAP POSTĘPOWANIA

 • okresowa komunikacja z organem co do postępów sprawy
 • sporządzenie odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów
 • wykonanie dostosowań, których organ wymaga w trakcie postępowania

ETAP ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 • asysta w aktualizacji informacji w rejestrach, pismach, na stronach www
 • warsztat dotyczący wykonywania procedur wewnętrznych

Zapytaj o ofertę licencji Stablecoin i CASP

Zobacz także:
Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP

organizacja - dokumentacja - kapitały

Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP
Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841