Wymogi i etapy licencji Stablecoin i CASP

Wymogi licencji CASP

W celu świadczenia usług, które obejmują m.in. prowadzenie platformy obrotu kryptowalutami i wymiany kryptowalut na walutę fiat lub inne kryptowaluty, konieczne jest uzyskanie zezwolenia, które spełniać będzie wymogi:

 • organizacyjne – osoby prawne posiadające siedzibę statutową w państwie członkowskim Unii
 • formalne – dokumentacja obejmująca m.in. program działania, opis ustaleń dotyczących zarządzania, mechanizmu kontroli wewnętrznej czy planu ciągłości działania
 • osobowe – niekaralność i posiadanie odpowiedniej wiedzy przez osoby zarządzające oraz udziałowców posiadających co najmniej 20% kapitału zakładowego
 • kapitałowe (ostrożnościowe) – obowiązek posiadania zabezpieczenia ostrożnościowego w określonej wysokości

Wymogi licencji emitenta ART/EMT

Na podstawie nowych przepisów zezwoleniu będzie podlegać działalność polegająca na publicznym oferowaniu tokenów powiązanych z aktywami (stablecoins) oraz ubieganie się o dopuszczenie tych aktywów do obrotu na utworzonej w tym celu platformie. Aby uzyskać zezwolenie, dostawca musi spełnić wymogi:

 • organizacyjne – o zezwolenie mogą ubiegać się jedynie podmioty prawne mające siedzibę w UE
 • formalne – dokumentacja obejmująca m.in. program działań określający model biznesowy, opinię prawną, w której stwierdza się, że tokeny powiązane z aktywami nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe, pieniądz elektroniczny, depozyty ani lokaty strukturyzowane oraz dokument informacyjny dotyczący kryptoaktywów
 • osobowe – niekaralność i posiadanie odpowiedniej wiedzy przez osoby zarządzające oraz udziałowców posiadających co najmniej 20% kapitału zakładowego
 • kapitałowe (wymogi w zakresie funduszy własnych) – obowiązek posiadania funduszami w wysokości co najmniej 350 000 EUR lub 2% średniej kwoty aktywów rezerwowych (liczy się wyższa z kwot)

 

* na podstawie projektowanych przepisów, emitenci EMT będą podlegać wymogom przewidzianym wobec podmiotów określonym w Dyrektywie Paralementu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dyrektywa EMD II). Kwalifikacja usług planowanych przez wnioskodawcę w zakresie oceny, czy stanowią one usługi emitowania ART lub EMT wymaga dokonania szczegółowej analizy prawnej. Na potrzeby niniejszej informacji emitenci ART i EMT traktowani są w jednolity sposób.

Etapy licencji Stablecoin i CASP

 1. Etap weryfikacji
  • przegląd organizacji pod kątem możliwości ubiegania się o licencję
  • wdrożenie ewentualnych dostosowań
 1. Przygotowanie
  • kwalifikacja planowanych usług w obszarze kryptoaktywów
 1. Wniosek
  • dostarczenie wzorcowej dokumentacji wewnętrznej oraz programu działania
  • wspólne ustalenie ostatecznej treści dokumentacji wewnętrznej oraz programu działalności
  • zgromadzenie kompletu dokumentacji źródłowej wymaganej od Zleceniodawcy i osób zarządzających
  • złożenie wniosku w organie nadzoru
 1. Postępowanie
  • okresowa komunikacja z organem
  • sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu
 1. Świadczenie usług
  • rozpoczęcie świadczenia usług w charakterze CASP lub emitenta ART/EMT

 

Zobacz także:
Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP

kwalifikacja prawna - dokumentacja - organizacja wewnętrzna

Przygotowanie do licencji Stablecoin i CASP
Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

wniosek - wzory procedur i dokumentacji - postępowanie

Co DLK dostarcza przy licencji Stablecoin i CASP

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841