[retired]Implementacja DCD i SGD – spis treści

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Z 2022.06.29)

I – Zmiany w przepisach ogólnych ustawy o prawach konsumenta

 1. zaktualizowanie zakresu regulacji ustawy o nowo wprowadzone przepisy implementujące SGD i DCD
 2. zdefiniowanie pojęć niezbędnych dla implementacji SGD i DCD
 3. rozszerzenie stosowania przepisów dotyczących umów zobowiązujących do przeniesienia własności o umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towarów z elementami cyfrowymi, również w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, nawet jeżeli są one dostarczane przez osobę trzecią

II – Rękojmia i gwarancja konsumencka (implementacja dyrektywy SGD) – wprowadzenie nowego rozdziału 5a

 1. wyłączenie stosowania przepisów KC o rękojmi za wady w odniesieniu do wybranych umów zawieranych z konsumentami i niektórymi JDG (dla których umowa nie ma charakteru zawodowego) i odrębne uregulowanie tej materii
 2. zdefiniowanie pojęcia zgodności towaru z umową
 3. określenie zasad odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi
 4. określenie praw konsumenta z tytułu rękojmi i skorelowanych z nimi obowiązków przedsiębiorcy
 5. wprowadzenie przepisów w przedmiocie gwarancji udzielanej na rzecz konsumenta

III –  Prawa i obowiązki stron umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (implementacja dyrektywy DCD) – wprowadzenie nowego rozdziału 5b

 1. uregulowanie sposobu wykonania obowiązku dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 2. zdefiniowanie pojęcia zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
 3. określenia zasad odpowiedzialności przedsiębiorcy w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
 4. określenie praw konsumenta w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
 5. uregulowanie zasad dokonywania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 6. wyłączenia stosowania wprowadzanych przepisów

IV – Zmiany w KC

 1. rozciągnięcie zakresu definicji z art. 556 kodeksu cywilnego także na wady prawne
 2. usunięcie istniejących dotychczas odrębności w przepisach regulujących rękojmię za wady (w przypadku niektórych umów zawieranych z konsumentami), które to odrębności – wobec wyłączenia stosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi względem konsumentów – stały się bezprzedmiotowe
 3. uchylenie przepisów kodeksu cywilnego regulujących roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
 4. doprecyzowanie wymaganej przez ustawę treści oświadczenia gwarancyjnego.

V – Zmiana w ustawie prawo prywatne międzynarodowe

VI – Przepisy przejściowe określające vacatio legis

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841