EDIR- spis treści

I – Przepisy ogólne
a) cele
b) definicje

II – Europejskie portfele tożsamości cyfrowej (EDI wallety)
a) wydawanie EDI wallet
b) funkcjonalności EDI wallet
c) strony ufające EDI wallet
d) certyfikacja EDI wallet

III – Systemy identyfikacji elektronicznej
a) obowiązek notyfikacji systemu identyfikacji elektronicznej przez każde państwo
b) naruszenie bezpieczeństwa EDI wallet
c) unikalna identyfikacja
d) certyfikacja

IV – Transgraniczne korzystanie ze środków identyfikacji elektronicznej
a) transgraniczne korzystanie z EDI wallet
b) wzajemne uznawanie innych środków identyfikacji elektronicznej
c) wzajemna pomoc i współpraca
d) samoregulacyjne kodeksy postępowania na poziomie Unii

V – Kwalifikowane usługi zaufania
a) nadzór nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania (QTSP)
b) wymogi dla QTSP
c) kwalifikowana usługa zarządzania urządzeniami do składania podpisu elektronicznego na odległość
d) kwalifikowana usługa zarządzania urządzeniami do składania pieczęci elektronicznej na odległość

VI – Elektroniczne poświadczenie atrybutów
a) skutki prawne
b) kwalifikowane poświadczenia atrybutów
c) weryfikacja atrybutów na podstawie źródeł autentycznych
d) wydawanie elektronicznych poświadczeń atrybutów do EDI walletów

VII – Kwalifikowane usługi archiwizacji elektronicznej
a) podmioty uprawnione od świadczenia kwalifikowanej usługi archiwizacji elektronicznej dokumentów elektronicznych

VIII – Rejestry elektroniczne
a) skutki prawne rejestrów elektronicznych
b) wymogi dotyczące kwalifikowanych rejestrów elektronicznych

Zobacz także:
EDIR - wpływ i wymogi
EDIR – wpływ i wymogi
EDIR - co dostarczamy
EDIR – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841