Ustawa Lombardowa – wpływ i wymogi

1. Ustawa wprowadza do porządku krajowego nowy typ umowy nazwanej – „umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej”, opisując ją oraz wyliczając postanowienia, które muszą obligatoryjnie znaleźć się w takiej umowie.
Szczególnie istotne w projekcie są przepisy dotyczące wygaśnięcia zabezpieczenia lombardowego oraz obliczania całkowitej kwoty do spłaty.

2. Dodatkowo, na przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową nakładany jest szeroki obowiązek informacyjny względem konsumenta, który to należy dopełnić przy zawieraniu powyższej umowy. Wprowadzono wymóg zawarcia tego typu umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W ustawie opisano również podtyp powyższej umowy – „umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawieranej na odległość”, wiążący się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy oraz szczególnymi zasadami odstąpienia dla konsumenta.

4. Ustawa ustala również zasady i terminy dotyczące sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, nakładając na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzenia „aukcji elektronicznej” dla przedmiotów o wartości powyżej 500 zł. Ustawa wskazuje także elementy obligatoryjne ogłoszenia o aukcji oraz zasady ustalania cen przedmiotów.

5. Wprowadzono także nowe reguły dotyczące wykonywania działalności lombardowej – określono dozwolone formy działalności oraz przewidziano obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Rejestr ten prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Ustawa przewiduje szczegółowe zasady co do wpisu do rejestru i jego prowadzenia.

6. Kontrolę nad działalnością lombardową prowadzi Inspekcja Handlowa. W ustawie zamieszczono także przepisy karne, przewidujące sankcje wobec przedsiębiorców za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy.

Zobacz także:
Ustawa Lombardowa - spis treści
Ustawa Lombardowa – spis treści
Ustawa Lombardowa – FAQ
Ustawa Lombardowa – FAQ
Ustawa Lombardowa – co dostarczamy?
Ustawa Lombardowa – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841