Stanowisko UKNF dot. ryzyka nieterminowej implementacji rozporządzenia o DUFS (crowdfunding) w Polsce

3 listopada 2021 r. UKNF opublikował stanowisko w sprawie stosowania przepisów Rozporządzenia UE 2020/1503 („ECSPR”) oraz opracowywanej ustawy crowdfundingowej. Stanowisko UKNF zostało wydane z uwagi na zbliżający się termin rozpoczęcia stosowania przepisów ECSPR (2021.11.10), od którego powinny obowiązywać również regulacje krajowe zawarte w projektowanej ustawie. Tymczasem projekt ustawy crowdfundingowej znajduje się nadal na etapie konsultacji publicznych (o ich dotychczasowym rezultacie informowaliśmy tutaj) i praktycznie niemożliwe jest, aby przepisy ustawy weszły w życie w zakładanym terminie.

UKNF wskazuje w swoim stanowisku, że dopóki nie wejdą w życie przepisy ustawy crowdfundingowej, dopóty KNF nie będzie właściwym organem, kompetentnym do nadzoru i licencjonowania dostawców usług crowdfundingowych („CSP”). W praktyce, do momentu wejścia w życie przepisów ustawy crowdfundingowej nie będzie mogło się rozpocząć przed KNF żadne postępowanie licencyjne CSP.

Dodatkowo stanowisko UKNF zawiera kilka przydatnych wytycznych dotyczących stosowania nowych regulacji crowdfundingowych. Stanowisko UKNF m.in. wskazuje, że:

  • dla zastosowania okresu przejściowego, w którym dotychczasowy CSP będzie zwolniony z obowiązku posiadania licencji, podmiot ten powinien prowadzić platformę crowdfundingową przed dniem 2021.11.10,
  • obowiązek publikowania arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych nie będzie dotyczył dotychczasowych CSP w okresie przejściowym przed uzyskaniem licencji; co więcej, publikowanie takiego arkusza przed uzyskaniem licencji stanowić będzie zdaniem UKNF naruszenie zakazu oferowania instrumentów finansowych przez podmioty nieposiadające zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
  • usługa crowdfundingu inwestycyjnego stanowi samodzielny i odrębny od działalności maklerskiej rodzaj działalności regulowanej, do prowadzenia której wymagana jest odrębna (względem licencji firmy inwestycyjnej lub bankowej) licencja CSP.

Do opublikowanego stanowiska UKNF należy odnieść się z aprobatą, gdyż stanowi pożądaną z punktu widzenia zapewnienia pewności prawa interwencję organu nadzoru w obliczu niepewności wywołanej opóźnieniem się prac legislacyjnych nad ustawą crowdfundingową.

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Proponowane wpisy

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

19.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: XI Cashless Congress Di...

Polecamy: XI Cashless Congress Digital Era, 31.05.2023, Warszawa

Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online

17.05.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: Zarządzanie produktami ...

Polecamy: Zarządzanie produktami inwestycyjnymi z uwzględnieniem ryzyk regulacyjnych, oczekiwaniami organów nadzoru i wymogami ESG, 24.05.2023, online

Polecamy: II Kongres Prawo Konsumenckie, 23.05.2023, Warszawa

14.04.2023

W imieniu Organizatorów oraz swoim polecamy wydarzenie: II Kongres Prawo Konsum...

Polecamy: II Kongres Prawo Konsumenckie, 23.05.2023, Warszawa

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841