Wyniki konsultacji projektu ustawy crowdfunding

11 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport z konsultacji projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (ustawa crowdfundingowa). Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego Rozporządzenia 2020/1503 (ECSPR). Więcej informacji na temat wprowadzanych regulacji crowdfundingu można znaleźć na naszej stronie Nowe Prawo. 

W toku prac legislacyjnych rozpatrzonych zostało ponad 150 uwag do projektu ustawy pochodzących zarówno od podmiotów publicznych, jak i prywatnych interesariuszy. Jednocześnie z raportem opublikowano zaktualizowany projekt ustawy crowdfundingowej (Projekt z 2021.09.29), który zawiera kilka istotnych zmian względem pierwotnego Projektu z 2021.04.28. Zmiany te obejmują: 

  • Odsunięcie w czasie wprowadzenia zakazu publicznego oferowania i promowania objęcia lub nabycia udziałów w sp. z o.o. o 2 lata (do 2023.11.10). W tym okresie dotychczasowi operatorzy platform crowdfundingowych pośredniczący w pozyskiwaniu finansowania poprzez oferowanie udziałów w spółkach z o.o. mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych.  
  • Doprecyzowanie  w ramach nowelizacji art. 5 ust. 2 Prawa bankowego rozszerzającej katalog czynności bankowych o usługi finansowania społecznościowego  że bank, który zamierza świadczyć usługi finansowania społecznościowego, powinien posiadać odrębne (względem licencji bankowej) zezwolenie dostawcy usług crowdfundingowych.  
  • Nowelizację ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (URF) poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów rynku finansowego o dostawców usług crowdfundingowych oraz objęcie ich klientów (inwestorów i właścicieli projektów) ochroną prawną w związku ze składanymi przez nich reklamacjami. 

Jednocześnie Projektodawca podtrzymał stanowisko, zgodnie z którym dostawca usług crowdfundingowych nie będzie posiadał statusu instytucji obowiązanej na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zasadność ewentualnego objęcia operatorów platform crowdfundingowych przepisami AML/CFT zostanie oceniona w sprawozdaniu Komisji Europejskiej po 2 latach obowiązywania Rozporządzenia ECSP.  

Podmioty zainteresowane mogą zgłaszać uwagi do zaktualizowanego projektu ustawy crowdfundingowej do 2021.10.22 

Planowany termin wejścia w życie ustawy crowdfundingowej określono na 2021.11.10, tj. datę, od której stosowane będą przepisy Rozporządzenia ECSP. Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, a średni czas prac nad ustawą w parlamencie wynosi około kilkudziesięciu dni, zakładany przez Projektodawcę termin wejścia w życie ustawy nie jest realny.

Postępy prac legislacyjnych można śledzić na stronie RCL. 

Dokumenty do pobrania: 

Bankowość & Finanse

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Online & eCommerce

Zobacz również

#Online & eCommerce

Kara za nieadekwatne zabezpieczenia dla poziomu ryzyka naruszenia danych klientów

18 grudnia 2018 r. spółka Morele.net sp. z o. o...

Kara za nieadekwatne zabezpieczenia dla poziomu ryzyka naruszenia danych klientów

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0

Projekt ustawy o kryptoaktywach

Projekt ustawy o kryptoaktywach (projekt z dnia...

Projekt ustawy o kryptoaktywach

#Bankowość&Fintech #Legislacja #Online & eCommerce #Retail

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

Od 1 stycznia 2024 r. działalność regulowana w ...

Objęcie branży pożyczkowej nadzorem KNF

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841