polski pracodawca z branży e-commerce

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Doradzaliśmy polskiemu pracodawcy z branży e-commerce w projekcie:

zapewnienia zgodności z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu pracowniczego

Dla naszego klienta, pracodawcy z branży e-commerce, dokonaliśmy kompleksowej oceny prawnej planowanego wdrożenia systemu monitoringu pracowniczego w organizacji.

Problematyka monitoringu pracowniczego jest ściśle związana z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Zgodnie z art. 88 ust. 1 RODO państwa członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem. Korzystając z tej możliwości, polski ustawodawca wprowadził zmiany w Kodeksie Pracy, wprowadzając przepisy regulujące stosowania monitoringu wizyjnego, monitoringu poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu (art. 22² oraz 22³ Kodeksu Pracy). W każdym z tych wypadków przepisy Kodeksu Pracy przewidują restrykcyjne przesłanki, których spełnienie jest koniecznie, aby dany rodzaj monitoringu i przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach takiego monitoringu było dopuszczalne. Przewidują też dodatkowe obowiązki przed wdrożeniem monitoringu (np. obowiązki informacyjne). W praktyce stosowania tych przepisów pojawia się wiele wątpliwości (np. odnośnie tego czy dana metoda rejestrowania informacji w ogóle stanowi monitoring w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, czy też odnośnie spełnienia konkretnych przesłanek dopuszczających określony rodzaj monitoringu). Równolegle koniecznym jest równoległe spełnienie wymogów wynikających z RODO (określenie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, wywiązanie się z obowiązków informacyjnych wynikających z tego aktu etc.). W rezultacie każde planowane wdrożenie monitoringu pracowniczego lub zmiany w tym zakresie powinny być starannie zaprojektowane, tak aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanego wdrożenia monitoringu pracowniczego
  • dokonanie oceny prawnej modelu monitoringu pracowniczego w świetle przesłanek wynikających przepisów z Kodeksu Pracy i RODO
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi co do pożądanego ukształtowania modelu monitoringu

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, młodszy prawnik Kamil Mosoń

Industry 4.0

Zobacz sektor

Industry 4.0

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Online & eCommerce

Allegro Finance sp. z o.o.

Licencja KIP dla Allegro Finance

Licencja KIP dla Allegro Finance

#Online & eCommerce #Retail

polski operator sklepu z branży e-commerce

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841