DOSTAWCA APLIKACJI MOBILNEJ

Postępowanie „reautoryzacyjne” przed KNF w sprawie wyłączenia limited network/limited range

Doradzaliśmy dostawcy aplikacji mobilnej w projekcie:

Reprezentacja klienta w postępowaniu „reautoryzacyjnym” przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wyłączenia limited network/limited range

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych przewiduje kilka przypadków, w których jej przepisy co do zasady nie znajdują zastosowania, mimo, że dany podmiot wydaje instrument płatniczy lub wykonuje transakcję płatniczą. Jednym z nich jest tzw. „wyłączenie limited network/limited range”, tj. wyłączenie dla usług opartych na instrumentach płatniczych, które:

  1. pozwalają posiadaczowi nabywać towary lub usługi wyłącznie w placówkach wydawców tych instrumentów lub w ramach ograniczonej sieci podmiotów związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów,
  2. służą wyłącznie do nabywania bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług.

W przypadku gdy całkowita wartość transakcji płatniczych dokonanych podczas ostatnich 12 miesięcy przekracza 1 000 000 euro, podmiot wykonujący ww. działalność musi jednak dokonać odpowiedniej notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zgodnie z obowiązującymi wymogami. Dodatkowo opublikowane zostały Wytyczne EUNB dotyczących wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci zgodnego z drugą dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2) z 24 lutego 2022 r. (EBA/GL/2022/02) („Wytyczne”).

Wytyczne, choć nie stanowią przepisów prawa, nałożyły na krajowe organy nadzorcze (w tym KNF) obowiązek wezwania podmiotów prowadzących działalność w oparciu o wyłączenie limited network/limited range do ponownego zgłoszenia organom faktu prowadzenia takiej działalności. Celem takich wezwań było zbadanie czy prowadzona działalność spełnia wymogi Wytycznych.

Dla naszego klienta, dostawcy korzystającego z wyłączenia limited network/limited range dokonaliśmy przeglądu modelu prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z wymogami Wytycznych i opracowaliśmy powiadomienie „reautoryzacyjne”, w którym szczegółowo opisano model prowadzonej działalności oraz wykazano jego zgodność z Wytycznymi.

W rezultacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził podstawę do utrzymania aktualnego wpisu dostawcy do rejestru prowadzonego przez KNF.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę funkcjonującego modelu działalności pod kątem jej zgodności z wymogami Wytycznych
  • przygotowanie i przedłożenie KNF powiadomienia „reautoryzacyjnego”
  • reprezentację strony w postępowaniu przed KNF

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841