DOSTAWCA APLIKACJI MOBILNEJ

Postępowanie „reautoryzacyjne” przed KNF w sprawie wyłączenia limited network/limited range

Doradzaliśmy dostawcy aplikacji mobilnej w projekcie:

Reprezentacja klienta w postępowaniu „reautoryzacyjnym” przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wyłączenia limited network/limited range

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych przewiduje kilka przypadków, w których jej przepisy co do zasady nie znajdują zastosowania, mimo, że dany podmiot wydaje instrument płatniczy lub wykonuje transakcję płatniczą. Jednym z nich jest tzw. „wyłączenie limited network/limited range”, tj. wyłączenie dla usług opartych na instrumentach płatniczych, które:

  1. pozwalają posiadaczowi nabywać towary lub usługi wyłącznie w placówkach wydawców tych instrumentów lub w ramach ograniczonej sieci podmiotów związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów,
  2. służą wyłącznie do nabywania bardzo ograniczonego zakresu towarów lub usług.

W przypadku gdy całkowita wartość transakcji płatniczych dokonanych podczas ostatnich 12 miesięcy przekracza 1 000 000 euro, podmiot wykonujący ww. działalność musi jednak dokonać odpowiedniej notyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zgodnie z obowiązującymi wymogami. Dodatkowo opublikowane zostały Wytyczne EUNB dotyczących wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci zgodnego z drugą dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2) z 24 lutego 2022 r. (EBA/GL/2022/02) („Wytyczne”).

Wytyczne, choć nie stanowią przepisów prawa, nałożyły na krajowe organy nadzorcze (w tym KNF) obowiązek wezwania podmiotów prowadzących działalność w oparciu o wyłączenie limited network/limited range do ponownego zgłoszenia organom faktu prowadzenia takiej działalności. Celem takich wezwań było zbadanie czy prowadzona działalność spełnia wymogi Wytycznych.

Dla naszego klienta, dostawcy korzystającego z wyłączenia limited network/limited range dokonaliśmy przeglądu modelu prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z wymogami Wytycznych i opracowaliśmy powiadomienie „reautoryzacyjne”, w którym szczegółowo opisano model prowadzonej działalności oraz wykazano jego zgodność z Wytycznymi.

W rezultacie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził podstawę do utrzymania aktualnego wpisu dostawcy do rejestru prowadzonego przez KNF.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę funkcjonującego modelu działalności pod kątem jej zgodności z wymogami Wytycznych
  • przygotowanie i przedłożenie KNF powiadomienia „reautoryzacyjnego”
  • reprezentację strony w postępowaniu przed KNF

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Tomasz Krawczyk
aplikant adwokacki, prawnik Tomasz Krawczyk

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841