Dostawca usług BPO

Wdrożenie systemu AML/CFT w BPO

Doradzaliśmy dostawcy usług BPO w dużej grupie kapitałowej w projekcie:

Wdrożenie systemu AML/CFT u dostawcy usług BPO

  • Outsourcing procesów biznesowych (BPO) polega na powierzeniu zewnętrznemu dostawcy (insourcerowi) wykonywania części (niekrytycznej) działalności przedsiębiorcy, obejmującej najczęściej takie obszary jak księgowość, wypłaty wynagrodzeń (payroll), czy zarządzanie środkami finansowymi.
  • Szczególnym rodzajem outsourcingu jest organizacja tzw. centrów usług wspólnych (SSC), w których outsourcowane zadania wykonywane są przez wybrany do tego podmiot z grupy na rzecz pozostałych podmiotów należących do tej samej grupy.
  • Świadczenie usług outsourcingowych, czy to w modelu BPO, czy też SSC, niejednokrotnie wiąże się z zaistnieniem obowiązków na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Co więcej, sama okoliczność świadczenia usług BPO na rzecz ograniczonego kręgu klientów (np. podmiotów należących do tej samej grupy co insourcer) nie wyłącza kwalifikacji insourcera jako instytucji obowiązanej na gruncie AML/CFT, z czym wiąże się obowiązek posiadania wewnętrznej procedury AML/CFT, sporządzenia oceny ryzyka ML/FT oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego względem klientów.

Doradztwo DLK obejmowało:

1) Analizę prawną w celu ustalenia, czy konkretne usługi BPO świadczone przez Zleceniodawcę są objęte reżimem AML/CFT.
2) Przygotowanie wewnętrznej procedury AML/CFT dla dostawcy usług BPO.
3) Przygotowanie projektu oceny ryzyka ML/TF dotyczącego działalności dostawcy usług BPO ze szczegółowymi matrycami oceny zagrożenia, podatności, ryzyka inherentnego i rezydualnego.
4) Opracowanie listy kontrolnej (checklisty) spełnienia wymogów AML/CFT do wykorzystania przez personel dostawcy usług BPO.
5) Opracowanie wzorcowych formularzy KYC i oceny ryzyka klienta.
6) Opracowanie wzoru uchwały Zarządu o wyznaczeniu kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za obszar AML/CFT.
7) Opracowanie wzorów zgłoszeń do GIIF i prokuratora.

Zobacz także na stronach DLK:
Pakiet AML/CFT (2021-2023)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841