DGA – wpływ i wymogi

 1. Świadczenie usług udostępniania danych wymaga dokonania właściwego zgłoszenia, które powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwę dostawcy usług udostępniania danych
  • status prawny, formę prawną i numer rejestracyjny dostawcy, jeżeli dany dostawca jest zarejestrowany w rejestrze handlowym lub innym podobnym rejestrze publicznym
  • adres głównej jednostki organizacyjnej dostawcy w Unii, jeżeli ma to zastosowanie, oraz drugorzędnego oddziału w innym państwie członkowskim, o ile takowy istnieje, lub adres przedstawiciela prawnego wyznaczonego zgodnie z DGA
  • stronę internetową, na której można znaleźć informacje o dostawcy usług i jego działalności, jeśli taka istnieje
  • wskazanie osoby wyznaczonej do kontaktów przez dostawcę usług i dane kontaktowe
  • opis usługi, którą dostawca usług zamierza świadczyć
  • planowaną datę rozpoczęcia działalności
  • państwa członkowskie, w których dostawca usług zamierza świadczyć usługi
 2. Świadczenie usług udostępniania danych wymaga spełnienia następujących warunków:
  • wykorzystywanie danych jedynie do celu oddania ich do dyspozycji użytkownikowi danych
  • wykorzystywanie metadanych jedynie w celu rozwoju usługi
  • zapewnienie sprawiedliwej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury dostępu do usługi
  • ograniczenia formatowania danych
  • wprowadzenie procedur mających na celu zapobieganie praktykom stanowiącym oszustwo lub nadużycie ze strony podmiotów ubiegających się o dostęp do danych
  • zapewnienie odpowiedniej ciągłości świadczenia usług i zapewnienie gwarancji umożliwiających posiadaczom danych i użytkownikom uzyskanie dostępu do ich danych w przypadku niewypłacalności dostawcy
  • zapewnienie odpowiednich środków technicznych, prawnych i organizacyjnych w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem Unii przekazywaniu danych nieosobowych lub dostępowi do tych danych
  • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przekazywania danych nieosobowych
  • posiadanie procedur zapewniających zgodność z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi konkurencji
  • działanie w najlepszym interesie osób, których dane dotyczą i ułatwianie im wykonywania ich praw
  • określenie jurysdykcji, w których ma nastąpić wykorzystanie danych, w przypadku zapewniania narzędzi umożliwiających uzyskanie zgody od osób, których dane dotyczą lub zezwoleń na przetwarzanie danych udostępnionych przez osoby prawne
 3. Organizacja chcąca uzyskać status „uznanej organizacji o altruistycznym podejściu do danych” może uzyskać odpowiedni wpis do rejestru. Aby zakwalifikować się do rejestracji dana organizacja musi:
  • być podmiotem prawnym utworzonym z zamiarem realizacji celów interesu ogólnego
  • prowadzić działalność o charakterze niekomercyjnym i być niezależna od jakiegokolwiek podmiotu nastawionego na zysk
  • wykonywać czynności związane z altruistycznym podejściem do danych poprzez prawnie niezależną strukturę, odrębną od innych czynności, które podejmuje
 4. Do rejestracji jako „uznana organizacja o altruistycznym podejściu do danych” konieczne będzie przedłożenie wniosku zawierającego następujące informacje:
  • nazwę podmiotu, status prawny, formę prawną i numer rejestracyjny podmiotu, jeżeli dany podmiot jest zarejestrowany w rejestrze publicznym
  • statut podmiotu, stosownie do przypadku
  • główne źródła dochodu podmiotu
  • adres głównej jednostki organizacyjnej podmiotu w Unii, jeżeli ma to zastosowanie, oraz drugorzędnego oddziału w innym państwie członkowskim, o ile takowy istnieje, lub adres przedstawiciela prawnego wyznaczonego zgodnie z DGA
  • stronę internetową, na której można znaleźć informacje o podmiocie i jego działalności
  • wskazanie osób wyznaczonych do kontaktu przez podmiot i dane kontaktowe
  • cele interesu ogólnego, które podmiot zamierza wspierać przy gromadzeniu danych
  • wszelkie inne dokumenty wykazujące spełnianie wymogów kwalifikacji jako „uznana organizacja o altruistycznym podejściu do danych”
Zobacz także:
DGA - spis treści
DGA – spis treści
DGA - FAQ
DGA – FAQ
DGA - co dostarczamy
DGA – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841