Licencjonowanie KIP/KIPE – PSR/PSD3

Projekt trzeciej dyrektywy w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym (ang. Payment Services Directive 3) („PSD3”) przewiduje m.in. modyfikację zasad licencjonowania niebankowych dostawców usług płatniczych.

likwidacja instytucji pieniądza elektronicznego

Prawodawca unijny zdecydował się na likwidację odrębnego zezwolenia dla instytucji pieniądza elektronicznego. Zgodnie z projektem PSD3, podmioty, które zamierzają świadczyć usługi związane z pieniądzem elektronicznym będą musiały uzyskać zezwolenie instytucji płatniczej. Samo pojęcie usług związanych z pieniądzem elektronicznym nie ulega zasadniczym modyfikacjom, tak więc można się spodziewać, że poszczególne jursydykcje wciąż będą podchodziły rozbieżnie do oceny, czy dana usługa stanowi w istocie usługę związaną z pieniądzem elektronicznym.

kapitał założycielski

Dyrektywa PSD3 przewiduje  zmiany w zakresie wymaganego domyślnie dla instytucji płatniczej poziomu kapitału założycielskiego, który obecnie wynosi 125.000 EUR (równowartość tej kwoty w walucie krajowej). Projekt przewiduje podwyższenie tej kwoty do poziomu 150.000 EUR. Instytucje płatnicze, które nie posiadają kapitału założycielskiego w wymaganej wysokości, będą zobowiązane uzupełnić kapitał do wskazanego poziomu. Poziom kapitału założycielskiego dla instytucji płatniczych świadczących wyłącznie usługę przekazu pieniężnego (25.000 EUR) i dla instytucji płatniczych świadczących usługę inicjowania płatności (50.000 EUR) pozostanie bez zmian w stosunku do obecnych regulacji. Instytucja płatnicza świadcząca usługi związane z pieniądzem elektronicznym będzie musiała utrzymywać kapitał założycielski w kwocie nie niższej niż 350.000 EUR (co odpowiada kwocie kapitału założycielskiego, którą obecnie są zobowiązane utrzymywać instytucje pieniądza elektronicznego).

ubezpieczenie AIS/PIS

Przewidziano również zmiany w zakresie wymaganego ubezpieczenia w przypadku podmiotów ubiegających się o zezwolenie instytucji płatniczej świadczącej usługi PIS/AIS lub rejestrację jako dostawca świadczący wyłącznie usługę AIS. Obecnie w ramach postępowania licencyjnego podmioty ubiegające się o uzyskanie tego rodzaju zezwolenia/rejestracji zobowiązane są przedstawić dowód zawarcia  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną przez nich działalnością lub posiadania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika. Dyrektywa PSD3 przewiduje, że powyższy wymóg może zostać zastąpiony przez posiadanie kapitału założycielskiego w wysokości 50.000 EUR (przynajmniej na etapie uzyskiwania zezwolenia/rejestracji), przy czym obecnym etapie prac legislacyjnych brzmienie poszczególnych przepisów regulujących te kwestie nie jest jednoznaczne.

proces uzyskania zezwolenia

Sam proces uzyskania zezwolenia będzie przebiegał zasadniczo zbieżnie z dotychczasową praktyką (licencjonowanie instytucji finansowych), natomiast ulegnie modyfikacji czas, w którym organ nadzoru zobowiązany będzie wydać decyzję w przedmiocie udzielenia zezwolenia (2 miesiące od momentu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami informacji, zamiast 3 miesięcy, jak to jest obecnie). Zmianie ulegnie zakres dokumentacji, którą należało będzie przedstawić wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia (o czym szerzej w poniższej sekcji).

nowa dokumentacja, reautoryzacja

PSD3 przewiduje mechanizm reautoryzacji, znany również z czasów  wdrażania obecnej dyrektywy regulującej świadczenie usług płatniczych – PSD2. Reautoryzacja jest procesem, w którym organ nadzoru (w Polsce – Komisja Nadzoru Finansowego) potwierdza, że posiadająca wydane uprzednio zezwolenie/rejestrację instytucja spełnia nowe wymogi prawne i jest uprawniona kontynuować działalności na podstawie dotychczas udzielonego zezwolenia/rejestracji. Proces reautoryzacji będą zobowiązani przejść:

  • krajowe instytucje płatnicze („KIP”)
  • dostawcy świadczący wyłącznie usługę AIS („AISPO”)
  • małe instytucje płatnicze („MIP”)
  • biura usług płatniczych („BUP”)

przy czym polski ustawodawca będzie mógł przewidzieć mechanizm automatycznego potwierdzenia rejestracji (bez dodatkowego postępowania) w przypadku MIP i BUP.

W przypadku krajowych instytucji pieniądza elektronicznego („KIPE”) mechanizm reautoryzacji będzie polegał na potwierdzeniu możliwości kontunuowania dotychczasowej działalności w charakterze KIP (w miejsce dotychczasowego zezwolenia KIPE).

W ramach reautoryzacji należało będzie udowodnić spełnianie nowych wymogów przewidzianych przez PSD3, które w przypadku KIP i KIPE obejmują w szczególności posiadanie następującej dokumentacji:

  • plan likwidacji,
  • procedurę monitorowania incydentów uwzględniającą wymogi rozporządzania DORA (o którym to akcie prawnym szerzej piszemy tutaj),
  • opis ustaleń dotyczących korzystania z usług ICT (zasady zarządzania, mechanizmy kontroli wewnętrznej i ustalenia dotyczące korzystania z usług ICT), o których mowa w art. 6 i 7 rozporządzenia DORA,
  • opis ciągłości działania uwzględniający wymogi rozporządzania DORA.

Pakiet PSD3/PSR przewiduje modyfikacje w zakresie katalogu usług płatniczych (połączenie poszczególnych usług, modyfikacja opisu niektórych usług). Ma to znaczenie również dla procesu reautoryzacji, podczas którego należało będzie zadbać o to, by zakres zezwolenia PSD3 odpowiadał zakresowi usług świadczonych przez dany podmiot.

Informacje DLK

Jeśli chcesz być na bieżąco ze sprawami regulacyjnymi, zarejestruj się i otrzymuj informacje o ważnych wydarzeniach regulacyjnych i branżowych, oraz aktywnościach DLK Legal: Rejestracja do powiadomień.

Bankowość & Finanse

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Legislacja

Odpowiedzialność za transakcje – PSR/PSD3

Projekt rozporządzenia w sprawie usług płatnicz...

Odpowiedzialność za transakcje – PSR/PSD3

#Bankowość&Fintech #Legislacja

Silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) – PSR/PSD3

Projekt rozporządzenia w sprawie usług płatnicz...

Silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) – PSR/PSD3

#Bankowość&Fintech #Legislacja

Open Banking – PSR/PSD3

Projekt rozporządzenia w sprawie usług płatnicz...

Open Banking – PSR/PSD3

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841