krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

kwalifikacji umów B2B pod kątem
outsourcingu regulowanego

Dla naszego klienta, krajowej instytucji płatniczej dokonaliśmy kompleksowej analizy prawnej kwalifikacji umów B2B pod kątem outsourcingu regulowanego w świetle przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Powierzenie wykonywania czynności operacyjnych do zewnętrznych dostawców (outsourcing) jest dzisiaj standardową praktyką wśród podmiotów działających na rynku finansowym. Dzięki współpracy z zewnętrznymi dostawcami, instytucje te są w stanie znacząco obniżyć koszt i podnieść standard oferowanych usług.

Zasady dotyczące korzystania instytucji finansowych z outsourcingu, w tym warunki jego dopuszczalności określone są m.in. w aktach prawa powszechnie obowiązującego takich jak Prawo bankowe czy ustawa o usługach płatniczych, jak również w dokumentach formalnie nieposiadających takiego statusu np. wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu czy stanowiskach i pismach Komisji Nadzoru Finansowego.

Ustalenie, czy konkretna umowa kwalifikuje się jako outsourcing w niektórych stanach faktycznych może być znacznie utrudnione. Dotyczy to m.in. umów zawieranych między podmiotem nadzorowanym a osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG). W świetle polskiego prawa osoby prowadzące JDG są traktowane jako przedsiębiorcy. Jednocześnie powszechną praktyką rynkową jest zawieranie przez przedsiębiorstwa (w tym instytucje nadzorowane) umów B2B z osobami prowadzącymi JDG, a wykonującymi obowiązki w ramach struktury organizacyjnej tego przedsiębiorstwa. Jako że korzystanie z outsourcingu przez podmiot nadzorowany wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków (obowiązki informacyjne względem KNF, prawidłowy sposób ukształtowania kontraktu, obowiązki nadzorowania relacji, etc.), to przesądzenie, czy dana umowa stanowi outsourcing regulowany nabiera istotnego znaczenia pod kątem zapewnienia zgodności regulacyjnej. Niewypełnienie przewidzianych prawem obowiązków, wynikające z błędnej kwalifikacji relacji, może rodzić dla instytucji negatywne konsekwencje nadzorcze.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną przesłanek kwalifikacji umowy jako outsourcingu regulowanego w świetle obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i praktyki organów nadzoru
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi co do sposobu ukształtowania umowy świadczącego o braku outsourcingu regulowanego

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

#Bankowość&Fintech

Krajowa instytucja płatnicza

Przejęcie portfela akceptantów

Przejęcie portfela akceptantów

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841