krajowa instytucja płatnicza

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Opinia prawna dotycząca stosowania obowiązków z zakresu AML w odniesieniu
do usług PIS i AIS

PIS (usługa inicjowania płatności, payment initiation service) i AIS (usługa dostępu do informacji o rachunku, account information service) to usługi płatnicze wprowadzone na gruncie dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych (PSD2). Różnią się one od klasycznych usług płatniczych tym, że w ramach ich świadczenia dostawca usług płatniczych nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych użytkowników. Opierają się one na przepływie informacji – usługę PIS wieńczy zainicjowanie płatności wykonywanej następnie przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy dla płatnika (użytkownika usługi PIS), a usługę AIS – dostarczenie skonsolidowanych informacji o rachunku płatniczym użytkownika.

Pomimo różnic dzielących PIS i AIS od tradycyjnych usług płatniczych, podmioty świadczące te usługi są obecnie literalnie objęte zakresem zastosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML). Z tym zagadnieniem wiąże się jednak szereg wątpliwości natury praktycznej. Nie jest w szczególności jasne, w jakich sytuacjach i na jakich zasadach należy w zakresie tych usług stosować środki bezpieczeństwa finansowego (których obowiązek stosowania wynika z ustawy AML). Sytuacji nie ułatwia brak jednoznacznych wypowiedzi ze strony organów nadzoru.

Przygotowana opinia obejmowała wiele aspektów stosowania obowiązków z obszaru AML w odniesieniu do usług PIS i AIS: począwszy od stosowania w zakresie tych usług używanych na gruncie prawodawstwa dot. AML pojęć klienta oraz transakcji, przez kompleksową analizę obowiązków i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy usługach PIS i AIS, a kończąc na obowiązkach notyfikacyjnych dostawców (instytucji obowiązanych) wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną stosowania obowiązków z zakresu AML w odniesieniu do usług PIS i AIS
  • ocenę ryzyk prawnych związanych z przyjętym podejściem w zakresie realizacji tych obowiązków

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

#Bankowość&Fintech

Krajowa instytucja płatnicza

Przejęcie portfela akceptantów

Przejęcie portfela akceptantów

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841