spółki

Wydawanie kart podarunkowych

Doradzaliśmy spółkom w projekcie:

WYDAWANIE KART PODARUNKOWYCH

Karty podarunkowe, karty upominkowe, bony, vouchery, etc. od wielu lat stanowią popularne instrumenty wykorzystywane przez sklepy, w tym sklepy z branży e-commerce jako narzędzie marketingowe i występują w wielu różnych modelach.

Przed wprowadzeniem kart podarunkowych, niezbędna jest dokładna weryfikacja prawna planowanego modelu. W szczególności należy zapewnić, aby sposób jego ukształtowania nie naruszał obowiązujących regulacji.

W przypadku, gdy karty podarunkowe służą inicjowaniu i zlecaniu transakcji płatniczych mogą być objęte zakresem zastosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych (UUP). W szczególności może się okazać, że kwalifikowane będą jako instrument płatniczy. Ustawa ta przewiduje przy tym szereg wyłączeń (np. tzw. wyłączenie dla agenta handlowego (ang. commercial agent exclusion), lub tzw. wyłączenie ograniczonej sieci (ang. limited network exclusion)/ograniczonego zakresu produktów (ang. limited range exclusion). Możliwość skorzystania z wyłączeń zależeć będzie od sposobu ukształtowania konkretnego modelu działalności.

Korzystając z wyłączenia limited network/limited range, należy pamiętać, że przepisy UUP przewidują obowiązek przekazania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) powiadomienia, w przypadku gdy całkowita wartość transakcji płatniczych dokonanych podczas ostatnich 12 miesięcy przekracza 1 000 000 EUR. Powiadomienie należy przekazać KNF w terminie 14 dni od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie wspomnianej kwoty. Powiadomienie powinno zawierać opis oferowanych usług, ze wskazaniem, na podstawie którego wyłączenia określonego w art. 6 pkt 11 lit. a i b UUP uznaje się, że dany rodzaj działalności jest wykonywany.

Dodatkowo warto mieć na uwadze wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) dotyczące wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci zgodnego z drugą dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2) z 24 lutego 2022 r., EBA/GL/2022/02, aczkolwiek formalnie wytyczne te skierowane są wyłącznie do właściwych organów nadzoru.

Standardowo należy też zapewnić, aby funkcjonowanie kart podarunkowych pozostało zgodne z przepisami regulującymi prawa konsumentów (przepisy kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, etc.) czy przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych (RODO).

W przypadku, gdy karty podarunkowe będą wydawane z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii (ang. distributed ledger technology or similar technology), dodatkowo należy mieć na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę modelu wydawania kart podarunkowych
  • rekomendacje praktyczne celem ukształtowania modelu kart podarunkowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Online & eCommerce

platforma online - mobilność

Interoperacyjne usługi mobilności

Interoperacyjne usługi mobilności

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841