krajowa instytucja płatnicza

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

wypowiedzenie umowy rachunku bankowego

  • Do prowadzenia swojej działalności operacyjnej i świadczenia użytkownikom usług płatniczych instytucje płatnicze najczęściej wykorzystują rachunki w bankach. Coraz częściej zdarza się, że banki wypowiadają instytucjom płatniczym umowy rachunku bankowego, co może prowadzić do poważnych perturbacji dla prowadzonej działalności. Tymczasem art. 730 kodeksu cywilnego stanowi, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Dodatkowo przepisy ustawy o usługach płatniczych przewidują, że m.in. banki obowiązane są zapewnić instytucjom płatniczym oraz innym niebankowym dostawcom usług płatniczych, na ich żądanie, dostęp do świadczonych przez siebie usług w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych na obiektywnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych zasadach. Dostęp ten umożliwiać ma tym podmiotom świadczenie usług płatniczych bez przeszkód i w sposób efektywny.
  • W związku ze złożeniem przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy rachunku bankowego bez wskazania ważnych powodów, wspieraliśmy naszego klienta, krajową instytucję płatniczą, w negocjacjach z bankiem, celem zapewnienia tej instytucji bezproblemowej kontynuacji korzystania z usług banku.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę zasadności, legalności i skuteczności wypowiedzenia przez bank umowy rachunku bankowego,
  • wparcie krajowej instytucji płatniczej w negocjacjach z bankiem w celu zapewnienia, że bank nie zaprzestanie świadczenia usług i wykonywania umowy rachunku bankowego,
  • podjęcie innych czynności mających na celu zapewnienie, że bank nie zaprzestanie wykonywania umowy rachunku bankowego.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841