krajowa instytucja płatnicza

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

wypowiedzenie umowy rachunku bankowego

  • Do prowadzenia swojej działalności operacyjnej i świadczenia użytkownikom usług płatniczych instytucje płatnicze najczęściej wykorzystują rachunki w bankach. Coraz częściej zdarza się, że banki wypowiadają instytucjom płatniczym umowy rachunku bankowego, co może prowadzić do poważnych perturbacji dla prowadzonej działalności. Tymczasem art. 730 kodeksu cywilnego stanowi, że rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów. Dodatkowo przepisy ustawy o usługach płatniczych przewidują, że m.in. banki obowiązane są zapewnić instytucjom płatniczym oraz innym niebankowym dostawcom usług płatniczych, na ich żądanie, dostęp do świadczonych przez siebie usług w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych na obiektywnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych zasadach. Dostęp ten umożliwiać ma tym podmiotom świadczenie usług płatniczych bez przeszkód i w sposób efektywny.
  • W związku ze złożeniem przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy rachunku bankowego bez wskazania ważnych powodów, wspieraliśmy naszego klienta, krajową instytucję płatniczą, w negocjacjach z bankiem, celem zapewnienia tej instytucji bezproblemowej kontynuacji korzystania z usług banku.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę zasadności, legalności i skuteczności wypowiedzenia przez bank umowy rachunku bankowego,
  • wparcie krajowej instytucji płatniczej w negocjacjach z bankiem w celu zapewnienia, że bank nie zaprzestanie świadczenia usług i wykonywania umowy rachunku bankowego,
  • podjęcie innych czynności mających na celu zapewnienie, że bank nie zaprzestanie wykonywania umowy rachunku bankowego.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841