wiodąca polska sieć detaliczna

Zgodność pobieranych opłat z wymogami prawnymi

Doradzaliśmy wiodącej polskiej sieci detalicznej w projekcie:

zgodność opłat pobieranych przez akceptanta z przepisami ustawy o usługach płatniczych

  • 5 listopada 2021 r. w życie weszła ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która wprowadziła m. in.:
    • a. zobowiązanie akceptantów do przyjmowania zapłaty w gotówce w relacjach z konsumentem (art. 59ea ust. 1 u.u.p.) – przy czym wymóg ten nie odnosi się do działalności prowadzonej w sieci Internet (art. 59ea ust. 2 pkt 1 u.u.p.),
    • zakaz nakładania i pobierania przez akceptantów opłat za zapłatę w gotówce oraz różnicowania ceny w zależności od formy zapłaty (art. 59ea ust. 3 u.u.p.).
  • Niezależnie, na mocy art. 37a ust. 3 u.u.p. odbiorca (w tym akceptant), nie ma prawa pobierać opłat surcharge w związku z korzystaniem z instrumentów płatniczych regulowanych w przepisach rozporządzenia 2015/751 (tzw. rozporządzenie w sprawie interchange fee).
  • W praktyce obrotu sklepy internetowe przyjmujące płatności bezgotówkowe z racji współpracy z agentami rozliczeniowymi posiadają status akceptantów (odbiorców) w rozumieniu przepisów u.u.p. Wówczas znajdują do nich zastosowanie ograniczenia w kształtowaniu i pobieraniu niektórych opłat tytułem przyjmowania płatności. W związku z coraz bardziej złożonymi i skomplikowanymi modelami sprzedaży, nie zawsze jest oczywistym, czy dana opłata istotnie pobierana jest tytułem zapłaty (czy to w gotówce, czy też z wykorzystaniem określonego instrumentu płatniczego). Wobec wejścia w życie nowych przepisów, dla naszego klienta, wiodącej sieci detalicznej oferującej towary za pośrednictwem internetu dokonaliśmy oceny prawnej planowanego modelu opłat pod kątem jego zgodności z wymogami prawnymi.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanego kształtowania opłat dla modelu zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów za pobraniem („COD” – cash on delivery) pod kątem jego zgodności z przepisami u.u.p.,
  • sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie dopuszczalności pobierania przez akceptanta opłat wraz z rekomendacjami praktycznymi.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

Dostawca usług w zakresie kryptowalut

Krypto-acquiring

Krypto-acquiring

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841