polski bank komercyjny

Zwolnienie z obowiązku stosowania SCA

Doradzaliśmy polskiemu bankowi komercyjnemu w projekcie:

zwolnienie z obowiązku stosowania SCA dla płatności korporacyjnych

  • Na dostawcach usług płatniczych spoczywa obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania użytkownika (SCA). Spośród szeregu wyłączeń, na które dostawcy mogą się powoływać w celu zaniechania stosowania SCA, jednym z najbardziej sformalizowanych jest przewidziane w art. 17 RTS zwolnienie dla płatności korporacyjnych. Ma ono szczególny charakter, gdyż dla jego zastosowania, oprócz inicjatywy ze strony dostawcy usług płatniczych, konieczna jest aktywność i pozytywne stanowisko ze strony nadzorcy, tj. w przypadku rynku polskiego – ze strony KNF.
  • Dostawcy mogą stosować wyłącznie tylko jeśli nadzorca (KNF) „uzna” że procesy lub protokoły gwarantują poziom bezpieczeństwa równoważny co najmniej poziomowi przewidzianemu w PSD2. W praktyce stanowisko KNF przybiera formę decyzji administracyjnej, w której organ wypowiada się o tym, czy procesy lub protokołu aspirujące do zwolnienia zapewniają poziom bezpieczeństwa co najmniej równy temu wynikającemu z PSD2.
  • Zwolnienie przewidziane w art. 17 RTS różni się od pozostałych zwolnień, gdyż oprócz ogólnego wymogu monitorowania wskaźników oszustów, który odnosi się do wszystkich wyłączeń z obowiązku stosowania SCA (art. 19 RTS), wymaga, aby dostawca zapewnił inne równoważne mechanizmy bezpieczeństwa. Z przepisu wynika więc, że wymagany poziom bezpieczeństwa zapewniony może zostać w inny sposób niż tylko poprzez zastosowanie elementów SCA, bądź też elementów wprost odpowiadających wymogom SCA wskazanym w PSD2 i RTS.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • sporządzenie i złożenie do KNF wniosku o zwolnienie banku z obowiązku stosowania SCA w odniesieniu do procesów lub protokołów, które bank udostępnia wyłącznie płatnikom niebędącym konsumentami
  • reprezentację banku w postępowaniu przed KNF, udzielanie odpowiedzi na wezwania KNF i uzyskanie pozytywnej decyzji organu o uznaniu procesów lub protokołów, które bank udostępnia wyłącznie płatnikom niebędącym konsumentami, tj. że gwarantują one poziom bezpieczeństwa równoważny co najmniej poziomowi przewidzianemu w PSD2

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841