Nowa DKK – spis treści

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich z 18 października 2023 r.

I – Przepisy ogólne

a) zakres zastosowania

b) definicje

II – Przedkontraktowe obowiązki informacyjne

a) reklama i marketing

b) katalog informacji udzielanych przed zawarciem umowy i zasady ich udzielania

c) oferty spersonalizowane na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych

III – Sprzedaż wiązana i łączona, usługi dodatkowe, usługi doradcze i niezamówione udzielanie kredytów

a) sprzedaż wiązana i sprzedaż łączona

b) usługi doradcze

c) zakaz niezamówionego udzielania kredytów

IV – Ocena zdolności kredytowej i dostęp do baz danych

a) obowiązek przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej

b) bazy danych

V – Forma i treść umów o kredyt

a) wymogi odnośnie formy umowy

b) informacje, które należy uwzględnić w umowie o kredyt

VI – Zmiany umowy o kredyt i zmiany stopy oprocentowania kredytu

VII – Kredyty w rachunku bieżącym i przekroczenie

VIII – Odstąpienie, rozwiązanie i przedterminowa spłata

a) prawo do odstąpienia od umowy

b) umowy o kredyt wiązany

c) umowa o kredyt odnawialny

d) przedterminowa spłata

IX – RRSO i górne pułapy stóp procentowych i kosztów

X – Obowiązki dotyczące prowadzenia działalności i wymogi dotyczące personelu

XI – Edukacja finansowa i pomoc na rzecz konsumentów doświadczających trudności finansowych

XII – Kredytodawcy i pośrednicy kredytowi

a) rejestracja i nadzór nad instytucjami nie kredytowymi i nie płatniczymi 

b) obowiązki pośredników kredytowych

XIII – Przeniesienie praw i rozstrzyganie sporów

XIV – Właściwe organy

XV – Przepisy końcowe

a) maksymalna harmonizacja

b) bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów dyrektywy

c) sankcje

d) 24-miesięczny termin implementacji od wejścia w życie dyrektywy

Zobacz także:
Nowa DKK - wpływ i wymogi
Nowa DKK – wpływ i wymogi
Nowa DKK - co dostarczamy?
Nowa DKK – co dostarczamy?
Nowa DKK - FAQ
Nowa DKK – FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841