Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich z 18 października 2023 r.

[Nowa Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim, Nowa DKK]

Podsumowanie

Nowa Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim stanowi rewizję dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki. Nowa DKK przejmuje wiele rozwiązań obowiązujących obecnie, jednocześnie wprowadza nowe regulacje mające stanowić odpowiedź na transformację cyfrową, która przeniosła do internetu wiele procesów związanych z uzyskaniem kredytu.

Wpływ

Nowa DKK obejmuje kredyty i pożyczki, które dotąd znajdowały się poza zakresem zastosowania dyrektywy 2008/48/WE, w tym m.in. kredyty nieoprocentowane. Uregulowane zostało także świadczenie usług w zakresie pożyczek społecznościowych, które zostało poddane wymogom analogicznym jak udzielanie kredytów konsumenckich. Nowa DKK zakłada ograniczenie ilości informacji przekazywanych konsumentom w reklamie i przewiduje więcej szczegółów na temat sposobu i czasu udzielania konsumentom informacji przed zawarciem umowy.

Nowa Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustalania górnych limitów stóp procentowych, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania lub całkowitego kosztu kredytu. Nowa Dyrektywa o Kredycie Konsumenckim przewiduje także zobowiązanie kredytodawców i pośredników kredytowych do zapewnienia, by członkowie personelu posiadali odpowiedni zestaw umiejętności i wiedzy. Znacznie rozszerzono również wymogi odnośnie przeprowadzania oceny zdolności kredytowych i wykorzystywania w tym celu alternatywnych źródeł danych.

Nowa DKK zobowiązuje także państwa członkowskie do poddania kredytodawców odpowiednim procedurom dopuszczenia do działalności oraz mechanizmom rejestracji i nadzoru ustanowionym przez niezależny właściwy organ.

Transpozycja

Państwa członkowskie powinny przyjąć i opublikować przepisy wdrażające DKK do 20 listopada 2025 r. i rozpocząć ich stosowanie najpóźniej od 20 listopada 2026 r.

Nowa DKK - spis treści
Nowa DKK – spis treści
Nowa DKK - wpływ i wymogi
Nowa DKK – wpływ i wymogi
Nowa DKK - co dostarczamy?
Nowa DKK – co dostarczamy?
Nowa DKK - FAQ
Nowa DKK – FAQ

Kalendarz kamieni milowych

  • 2020.06.30 ogłoszenie projektu (przejdź)
  • 2022.06.02 ogłoszenie tekstu kompromisowego (przejdź)
  • 2023.10.30 opublikowanie DKK w Dzienniku Urzędowym UE (przejdź)
  • 2023.11.19 wejście w życie przepisów
  • 2025.11.20 termin transpozycji
  • 2026.11.20 rozpoczęcie stosowania przepisów
Zobacz także:
Data Act

dostęp do danych - cyfryzacja - obowiązki dostawców

Data Act
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)

płatności - jednolite zasady w całej UE

Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

outsourcing - kary - usługi płatnicze

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841