Nowa Dyrektywa AML – spis treści

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które mają zostać wdrożone przez Państwa Członkowskie w celu przeciwdziałania wykorzystania systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, uchylająca Dyrektywę 2015/849

I – Przedmiot, zakres i definicje

a) zasady dot. krajowych ocen ryzyka i ponadnarodowej oceny ryzyka

b) punkty kontaktowe dla dostawców usług płatniczych, wydawców pieniądza elektronicznego i dostawców usług związanych z kryptoaktywami

c) wymogi rękojmiowe dla kadry zarządzającej kantorami, podmiotami świadczącymi usługi na rzecz spółek lub trustów (trust or company service providers) oraz podmiotami świadczącymi usługi hazardowe

II – Rejestry

a) zasady prowadzenia i dostępu do rejestru beneficjentów rzeczywistych

b) zasady prowadzenia i dostępu do rejestru rachunków bankowych

c) zasady prowadzenia rejestru nieruchomości

III – Jednostki analityki finansowej

a) zasady działania i kompetencje krajowych jednostek analityki finansowej oraz współpraca międzynarodowa

IV – Nadzór nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

a) zasady dot. sprawowania nadzoru w obszarze AML przez krajowe organy nadzorcze właściwe dla poszczególnych sektorów

b) sankcje administracyjne

c) ochrona sygnalistów

V – Współpraca pomiędzy właściwymi organami

VI – Ochrona danych osobowych

VII – Postanowienia końcowe

a) trzyletni okres na implementację dyrektywy od momentu jej wejścia w życie

Zobacz także:
Nowa Dyrektywa AML - wpływ i wymogi
Nowa Dyrektywa AML – wpływ i wymogi

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841