Nowa Dyrektywa AML – wpływ i wymogi

 1. Nowa Dyrektywa AML zobowiązywać będzie państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązku uzyskania licencji lub wpisu do rejestru dla niektórych instytucji obowiązanych nieobjętych dotychczas tymi obowiązkami, tj.:
  • kantory i biura czekowe,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz spółek i trustów (trust or company service providers)
  • podmioty świadczące usługi hazardowe
 2. Projekt Nowej Dyrektywy AML zezwala państwom członkowskim, pod pewnymi warunkami, na rozszerzenie zakresu stosowania Rozporządzenia AML na inne obszary w nim nieujęte. Będzie to dopuszczalne w sytuacji, w której krajowa ocena ryzyka danego państwa członkowskiego wykaże, że oprócz instytucji obowiązanych wymienionych w Rozporządzeniu AML również podmioty działające w innych sektorach są narażone na ryzyko pod warunkiem, że dane państwo członkowskie notyfikuje swój zamiar Komisji Europejskiej. Komisja Europejska może także postanowić o wyjściu z inicjatywą rozszerzenia zakresu stosowania Rozporządzenia AML na poziomie unijnym.
 3. Wymagane będzie także wprowadzenie wymogów rękojmiowych wobec kadry zarządzającej oraz beneficjentów rzeczywistych, a także, jedynie w przypadku kadry zarządzającej, wymogu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do następujących instytucji obowiązanych:
  • kantory i biura czekowe,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz spółek i trustów (trust or company service providers)
  • podmioty świadczące usługi hazardowe
 4. W odniesieniu do pozostałych instytucji obowiązanych państwa członkowskie będą zobowiązane do niedopuszczenia by członkami kadry zarządzającej lub beneficjentami rzeczywistymi były osoby skazane za pranie pieniędzy i przestępstwa źródłowe lub finansowanie terroryzmu.
 5. Zwiększony zostanie również wymiar sankcji administracyjnych za naruszenia poszczególnych obowiązków w niej przewidzianych. W przypadku osób prawnych będących instytucjami kredytowymi lub instytucjami finansowymi maksymalna kara pieniężna powinna wynosić co najmniej 10 000 000 EUR lub 10% rocznego obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. W przypadku osób fizycznych maksymalna kara pieniężna powinna wynieść co najmniej 5 000 000 EUR. Projekt Nowej Dyrektywy AML wprost zezwala jednak państwom członkowskim na przyjmowanie kar pieniężnych przekraczających te kwoty.
Zobacz także:
Nowa Dyrektywa AML - spis treści
Nowa Dyrektywa AML – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841