Nowa Dyrektywa AML

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które mają zostać wdrożone przez Państwa Członkowskie w celu przeciwdziałania wykorzystania systemu finansowego dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, uchylająca Dyrektywę 2015/849

[Nowa Dyrektywa AML]

przejdź do strony projektu Nowej Dyrektywy AML 

Podsumowanie

Podczas gdy Rozporządzenie AML dotyczy przepisów bezpośrednio adresowanych do instytucji obowiązanych, Nowa Dyrektywa AML ma regulować organizacyjne i instytucjonalne zasady systemu AML/CFT na poziomie państw członkowskich.

Wpływ

Mimo, że Nowa Dyrektywa AML zawiera głównie przepisy instytucjonalne i organizacyjne, to wprowadzane przez nią regulacje wywrą wpływ na szereg podmiotów będących instytucjami obowiązanymi. Ponadto Nowa Dyrektywa AML zezwoli państwom członkowskim, pod pewnymi warunkami, na rozszerzenie zakresu stosowania Rozporządzenia AML także na inne obszary w nim nieujęte. Najistotniejsze przepisy Nowej Dyrektywy AML dotyczyć będą:

  • zobowiązania państw członkowskich do wprowadzenia obowiązku uzyskania licencji lub wpisu do rejestru dla niektórych instytucji obowiązanych nieobjętych dotychczas tymi obowiązkami
  • utworzenia punktów kontaktowych dla dostawców usług płatniczych, wydawców pieniądza elektronicznego i dostawców usług związanych z kryptoaktywami prowadzących działalność transgraniczną
  • nowych wymogów rękojmiowych dla kadry zarządzającej niektórych instytucji obowiązanych
  • zasad przeprowadzania krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka
  • działania rejestrów: beneficjentów rzeczywistych, rachunków bankowych i nieruchomości
  • zasad działania jednostek analityki finansowej, organów nadzorczych i organów samoregulujących
  • wymierzania sankcji administracyjnych
Nowa Dyrektywa AML - wpływ i wymogi
Nowa Dyrektywa AML – wpływ i wymogi
Nowa Dyrektywa AML - spis treści
Nowa Dyrektywa AML – spis treści
Zobacz także:
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
FAQ
FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841