Rozporządzenie AML – wpływ i wymogi

 1. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych:
  • dostawcy usług związanych z kryptoaktywami dotychczas nieobjęci zakresem regulacji AML, w tym zajmujący się działalnością dot. kryptoaktywów o wyłącznie inwestycyjnym charakterze
  • operatorzy platform crowdfundingowych nieobjęci zakresem rozporządzenia 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937
  • podmioty udzielające oraz pośredniczące w udzielaniu kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych niebędące instytucjami kredytowymi lub instytucjami finansowymi
  • podmioty świadczące usługi imigracyjne w związku z programami pobytowymi dla inwestorów
  • usunięcie z katalogu instytucji obowiązanych przedsiębiorców przyjmujących zapłaty w gotówce za towary o wartości równej lub przekraczającej 10 000 EUR (z wyjątkiem metali i kamieni szlachetnych)
 2. Bardziej szczegółowe zasady dotyczące wymogów odnośnie wewnętrznych procedur i dokumentacji wdrażanych w instytucjach obowiązanych, w szczególności dotyczące organizacji instytucji obowiązanej (zasady weryfikacji pracowników i obsadzanie stanowisk związanych z AML, działanie funkcji compliance i funkcji audytu wewnętrznego). Projekt Rozporządzenia AML obejmuje dodatkowo bardziej szczegółowe wymogi adresowane do grup, które następnie mają być przedmiotem regulacyjnych standardów technicznych.
 3. Przepisy dotyczące środków należytej staranności wobec klienta co do istoty zostały przeniesione z obecnej dyrektywy AML. W porównaniu do obecnej dyrektywy AML Rozporządzenie AML będzie zawierać bardziej szczegółowe regulacje dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości. Unijny organ nadzoru AML zostanie upoważniony do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych odnośnie zasad stosowania środków należytej staranności wobec klienta.
 4. Projekt Rozporządzenia AML bazując na dotychczasowych zasadach jednocześnie bardziej szczegółowo określa warunki polegania przez instytucje obowiązane na środkach należytej staranności wykonanych przez inne instytucje obowiązane oraz outsourcingu w tym zakresie.
 5. Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady dotyczące beneficjentów rzeczywistych, przy czym projekt Rozporządzenia AML jednocześnie przewiduje bardziej szczegółowe i zharmonizowane zasady ich ustalania. Projekt przewiduje obowiązki ujawniania nominalnych udziałowców i nominalnych członków zarządu a także zobowiązuje podmioty z państw trzecich, które wchodzą w stosunki gospodarcze z unijnymi instytucjami obowiązanymi lub nabywają nieruchomości na terenie UE, do rejestrowania swoich beneficjentów rzeczywistych.
 6. Rozporządzenie AML zakazuje również przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie obrotu towarami lub usługami przyjmowania płatności w gotówce o równowartości lub przekraczających 10 000 EUR.
Zobacz także:
Rozporządzenie AML - spis treści
Rozporządzenie AML – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841