Rozporządzenie AMLA – spis treści

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu oraz zmieniające Rozporządzenia (UE) 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010 (projekt z 2021.07.20)

I – Utworzenie, status prawny i definicje

II – Zadania i kompetencje AMLA

a) zadania i kompetencje

b) system nadzoru w obszarze AML/CFT

c) bezpośredni nadzór wybranych instytucji obowiązanych

d) sankcje administracyjne

e) pośredni nadzór pozostałych instytucji obowiązanych

f) nadzór systemowy nad sektorami niefinansowymi

g) wsparcie jednostek analityki finansowej i mechanizm koordynacji

h) wspólne instrumenty działania

III – Organizacja AMLA

IV – Przepisy finansowe

V – Przepisy ogólne i końcowe

a) wejście w życie od 1 stycznia 2024 (niektóre przepisy od 1 stycznia 2023)

 

Zobacz także:
Rozporządzenie AMLA - wpływ i wymogi
Rozporządzenie AMLA – wpływ i wymogi

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841