Rozporządzenie AMLA (unijny organ nadzoru AML)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu oraz zmieniające Rozporządzenia (UE) 1093/2010, (UE) 1094/2010, (UE) 1095/2010 (projekt z 2021.07.20)

[Rozporządzenie AMLA]

przejdź do strony projektu Rozporządzenia AMLA

Podsumowanie

Rozporządzenie AMLA ustanawia ogólnounijny Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu („AMLA”). Tym samym centralizuje nadzór nad obszarem AML/CFT, który obecnie jest rozproszony i opiera się na działaniu jednostek analityki finansowej i organach nadzorczych w poszczególnych państwach członkowskich. AMLA będzie sprawować bezpośredni nadzór nad wybranymi instytucjami obowiązanymi o największym znaczeniu transgranicznym.

Wpływ

AMLA będzie dysponować szeregiem zadań i kompetencji w celu wykonywania nadzoru nad unijnym systemem AML/CFT, przede wszystkim:

  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wybranymi instytucjami obowiązanymi z sektora finansowego oraz pośredniego nadzoru wobec pozostałych instytucji obowiązanych
  • w odniesieniu do wybranych instytucji obowiązanych AMLA będzie zapewniać zachowanie zgodności z Rozporządzeniem AML i Nową Dyrektywą AML na poziomie grupowym
  • wykonywanie przeglądu sprawowania nadzoru przez krajowe organy nadzoru finansowego oraz organy nadzoru niefinansowego
  • wykonywanie zadań analitycznych we współpracy z krajowymi jednostkami analityki finansowej
  • kompetencja do wydawania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) na podstawie upoważnień w Rozporządzeniu AML i Nowej Dyrektywie AML, a także do wydawania wytycznych i rekomendacji
  • w ramach bezpośredniego nadzoru AMLA będzie miał kompetencję do wydawania wiążących decyzji i nakładania sankcji administracyjnych, w tym administracyjnych kar pieniężnych
  • w ramach pośredniego nadzoru AMLA będzie wydawać żądania podjęcia działania przez właściwe krajowe organy nadzoru oraz wydawać instrukcje działania

 

Rozporządzenie AMLA - wpływ i wymogi
Rozporządzenie AMLA – wpływ i wymogi
Rozporządzenie AMLA - spis treści
Rozporządzenie AMLA – spis treści
Zobacz także:
Co dostarczamy
Co dostarczamy
Rozporządzenie AML
Rozporządzenie AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowa Dyrektywa AML
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
Nowe rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom
FAQ
FAQ

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841