Rozporządzenie AMLA – wpływ i wymogi

 1. AMLA będzie bezpośrednim nadzorcą ograniczonej liczby instytucji obowiązanych z sektora finansowego uznanych za najbardziej narażone na ryzyko (tzw. „wybrane instytucje obowiązane”). Dodatkowo AMLA będzie uprawniona do przejęcia nadzoru od krajowego organu wobec jakiejkolwiek instytucji obowiązanej z sektora finansowego w awaryjnych przypadkach, gdy wystąpi podejrzenie naruszeń regulacji AML/CFT a krajowy organ nadzoru nie będzie podejmował efektywnych i adekwatnych działań.
 2. Wybór instytucji obowiązanych podlegających bezpośredniemu nadzorowi będzie odbywał się co 3 lata na podstawie obiektywnych kryteriów. Po raz pierwszy wybór zostanie dokonany w 2025 roku. Do bezpośredniego nadzoru będą mogły zostać zakwalifikowane następujące podmioty:
  • instytucje kredytowe, które prowadzą działalność w co najmniej 7 państwach członkowskich za pośrednictwem spółek zależnych lub oddziałów, wliczając państwo siedziby danej instytucji kredytowej
  • pozostałe instytucje finansowe, które prowadzą działalność w co najmniej 10 państwach członkowskich, w tym państwo członkowskie siedziby, inne państwo członkowskie, w którym instytucja finansowa prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych lub oddziałów i wszystkie państwa członkowskie, w których prowadzona jest działalność transgraniczna na podstawie swobody świadczenia usług lub za pomocą sieci agentów.
 3. Wybór instytucji podlegających bezpośredniemu nadzorowi będzie wykonywany na podstawie metodologii ustalonej przez AMLA w RTS odrębnie dla każdej grupy instytucji finansowych i na podstawie kryteriów określonych w ustawie. Wybranymi instytucjami obowiązanymi będą te, które:
  • są instytucjami kredytowymi spełniającymi wymogi, o których mowa wyżej oraz posiadają wysoki poziom inherentnego ryzyka w co najmniej 4 państwach członkowskich oraz wobec których prowadzone było postępowanie w sprawie naruszenia regulacji AML/CFT w przynajmniej jednym z tych państw członkowskich w ciągu ostatnich 3 lat
  • są instytucjami finansowymi spełniającymi wymogi, o których mowa wyżej oraz posiadają wysoki poziom inherentnego ryzyka w co najmniej jednym państwie członkowskim, w którym mają siedzibę i prowadzą działalność lub prowadzą działalność z wykorzystaniem spółek zależnych lub oddziałów, a także mają wysoki poziom inherentnego ryzyka w co najmniej 5 innych państwach członkowskich, w których prowadzą działalność transgraniczną na podstawie swobody świadczenia usług lub za pomocą sieci agentów.
 4. AMLA będzie miał kompetencje nadzorcze oraz kontrolne wobec instytucji obowiązanych będących pod jego bezpośrednim nadzorem, a także będzie władny do wydawania wobec nich wiążących decyzji administracyjnych, w tym nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Decyzje AMLA będą podlegać zaskarżeniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Zobacz także:
Rozporządzenie AMLA - spis treści
Rozporządzenie AMLA – spis treści

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841