Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – FAQ

 1. Czy wprowadzane dostosowanie przepisów o outsourcingu do wytycznych EBA dotyczy wszystkich podmiotów regulowanych?
  • Nie, projekt przewiduje zmiany w outsourcingu wyłącznie w Prawie Bankowym.
 2. Czy zawieranie umów outsourcingowych z przedsiębiorcą spoza EOG będzie prostsze?
  • Uproszczeniem jest planowana zamiana obowiązku uzyskania zgody KNF na zawarcie umowy na obowiązek zawiadomienia o planowanym zawarciu umowy. Projekt wymienia listę informacji, które należy dołączyć do zawiadomienia. Lista ta obejmuje dokumenty, których obowiązku przekazania nie wymagały wcześniejsze przepisy (np. oświadczenie insourcera o prowadzonych wobec niego postępowaniach karnych, zaświadczenie o niekaralności).
 3. Czy zmiany zakładają uproszczenia w outsourcingu między bankami wszystkimi innymi podmiotami nadzorowanymi przez KNF?
  • Nie, projekt przewiduje wyłącznie uproszczenia w przypadku outsourcingu między bankiem a innym bankiem lub bankiem zagranicznym. Umowy między bankiem a dowolnymi innymi podmiotami, także tymi, które podlegają nadzorowi KNF (np. instytucjami płatniczymi) będą podlegać całościowo zmienionym regulacjom.
 4. Czy bank, który uzyskał zezwolenie na umowę outsourcingową wykonywaną poza EOG (zgodnie z dotychczasowymi przepisami) po wejściu w życie zmian, będzie musiał zgłaszać zawarcie tej umowy na nowych zasadach?
  • Nie, projekt zakłada, że dotychczas wydane zezwolenia zachowują ważność do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umów.
Zobacz także:
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - wpływ i wymogi
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – wpływ i wymogi
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - spis treści
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – spis treści
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841