Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych (2021-2022*)

Toczą się aktualnie prace nad projektami:

 • ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (projekt z 11.01.2021) – „Projekt 1″
 • ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (projekt z 15.07.2021) – „Projekt 2”

(nowelizacja UUP, zmiany w zakresie outsourcingu bankowego, kary pieniężne, deregulacja BUP)

Podsumowanie

[Projekt 1]

Pierwotna wersja projektu dotyczyła przede wszystkim zmian w funkcjonowaniu biur usług płatniczych, zmian w obowiązkach małych instytucji płatniczych na etapie wnioskowym oraz działalności bieżącej, zmian w obszarze nadzorczym (m.in. w zakresie przeznaczenia nadwyżek z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru) oraz zawierała szereg zmian o charakterze systemowym. W toku konsultacji publicznych doszło do rozszerzenia zakresu projektu w kluczowych obszarach z perspektywy branży płatniczej w Polsce.

[Projekt 2]

Najistotniejsze zmiany przewidziane w projekcie dotyczą regulacji outsourcingu bankowego i obejmują likwidację reguły maksymalnie dwustopniowego powierzania czynności w ramach outsourcingu. Istotną zmianą jest również likwidacja konieczności uzyskania zezwolenia KNF w przypadku outsourcingu z elementem spoza EOG. Projekt zakłada ponadto modyfikację ustawy o usługach płatniczych w zakresie nakładania kar pieniężnych m.in. na członków zarządów krajowych instytucji płatniczych.

Wpływ

[Projekt 1]

Podstawowym zadaniem Projektu była pierwotnie deregulacja biur usług płatniczych (BUP), co w założeniu doprowadzi do zredukowania kosztów utrzymania tych podmiotów oraz uproszczenia i usprawnienia ich działalności.

Obok deregulacji BUP, zmiany w Projekcie obejmują rozszerzenie wymogów regulacyjnych względem małych instytucji płatniczych (MIP). Nowe obowiązki dotyczą m.in. zakresu dokumentacji dołączanej do wniosku o wpis do rejestru MIP oraz wprowadzenia wymogu powiadamiania KNF o zmianie określonych danych. Projekt zawiera ponadto modyfikacje dotyczące wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, dokonywanych przez instytucje płatnicze oraz wyłączenie BGK i NBP z obowiązku stosowania funkcjonalności CAF (Confirmation of availability of funds).

Zmiany zaproponowane przez uczestników procesu legislacyjnego dotyczą takich obszarów jak: autoryzacja i uwierzytelnienie transakcji płatniczych, ciężar dowodu, kwestia wyłączenia stosowania UUP dla agentów handlowych czy wyłączonej sieci oraz odwołalności zleceń płatniczych.

[Projekt 2]

1. Zmiany w outsourcingu:

Projekt ma na celu dostosowanie polskich regulacji outsourcingu bankowego do standardów europejskich wynikających z wytycznych outsourcingowych EBA. Do najistotniejszych zmian projektu trzeba zaliczyć:

 • rezygnację z formy umowy agencyjnej dla części czynności powierzanych w ramach outsourcingu
 • zliberalizowanie zasad podoutsourcingu
 • wprowadzenie obowiązku notyfikacji KNF zamiaru zawarcia umowy z elementem spoza EOG, w miejsce obecnego obowiązku uzyskiwania zezwolenia na taki outsourcing
 • wprowadzenie ułatwień w nawiązaniu realizacji outsoutcingu pomiędzy bankami
 • wprowadzenie ułatwień w elektronicznej komunikacji banków z KNF

W przypadku ich wprowadzenia, całość proponowanych zmian znacząco uelastyczni reguły nawiązywania relacji outsourcginowych przez banki i możliwości banków korzystania z dedykowanych sektorowi usług, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

2. Zmiany UUP:

Proponowane zmiany w ustawie o usługach płatniczych koncentrują się na modyfikacji zasad karania członków organów podmiotów, o których mowa w ustawie. Nowe zasady uchylają dotychczasową metodę ustalania wysokości kar pieniężnych, opartą na trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary, wprowadzając w zamian maksymalny próg kwotowy, do którego KNF będzie mogła wymierzyć karę, w wysokości do 500.000,00 zł.

Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - wpływ i wymogi
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – wpływ i wymogi
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - spis treści
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – spis treści
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - FAQ
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – FAQ
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy

Kalendarz kamieni milowych

Dla Projektu 1:

 • 2021.01.28 ogłoszenie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (przejdź do strony projektu)
 • 2021.06.25 I konferencja uzgodnieniowa (omawianie dodatkowych uwag zgłoszonych w konsultacjach)
 • 2021.08.03 II konferencja uzgodnieniowa (omawianie dodatkowych uwag zgłoszonych w konsultacjach)
 • Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Data ogłoszenia nie jest znana.

Dla Projektu 2:

 • 2021.07.20 ogłoszenie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (przejdź do strony projektu)
 • 2021.10.05-08 konferencja uzgodnieniowa
 • Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia. Data ogłoszenie nie jest znana.

 

Zobacz także:
Data Act

dostęp do danych - cyfryzacja - obowiązki dostawców

Data Act
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt rozporządzenia IPR (2022-2025*)
Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)

licencjonowanie - nadzór - reautoryzacja

Projekt dyrektywy PSD3 (2023-2026*)
Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)

płatności - jednolite zasady w całej UE

Projekt rozporządzenia PSR (2023-2026*)
Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)

usługi - licencje

Rozporządzenie pilotażowe DLT (2022-2023)
Rozporządzenie DORA (2020-2023*)

regulacje ICT - nadzór ostrożnościowy - nadzór paneuropejski

Rozporządzenie DORA (2020-2023*)
Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)

zdolność kredytowa - ESG

Nowa dyrektywa o kredycie konsumenckim (2021-2023*)
Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

ustawa lombardowa

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej
Pakiet AML/CFT (2021-2023*)

środki bezpieczeństwa finansowego - online ID - AMLA (organ paneuropejski AML)

Pakiet AML/CFT (2021-2023*)
Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

sektor prywatny - europejskie portfele tożsamości cyfrowej

Nowelizacja rozporządzenia eIDAS (2021-2023*)

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841