Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – wpływ i wymogi

 

[Projekt 1] Proponowane rozwiązania w zakresie:

1) deregulacji BUP:

 • ograniczenie realizowanej przez BUP kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu do 2 500 euro
 • zniesienie obowiązku przekazywania do KNF dokumentów potwierdzających zawarcie umowy gwarancji lub ubezpieczenia, zawartych w celu ochrony środków otrzymanych od użytkowników, wraz z rezygnacją z kar związanych z niedopełnieniem takiego obowiązku nie wpłynie na pogorszenie ochrony klientów
 • obniżenie stawki wpłat ponoszonych przez BUP na pokrycie kosztów nadzoru nad ich działalnością
 • ograniczenie i uproszczenie nadzoru nad działalnością BUP do kontroli zdalnej i następczej

2) MIP:

 • rozszerzenie obowiązków w zakresie wniosku o wpis do rejestru MIP o wymóg dołączenia (1) opisu mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, (2) kopii umowy rachunku płatniczego służącego małej instytucji płatniczej do wykonywania transakcji płatniczych oraz (3) opisu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 117f ust. 5 (inna działalność niż świadczenie usług płatniczych i kredytu płatniczego), prowadzonej przez MIP lub którą MIP zamierza prowadzić.
 • wprowadzenie obowiązku powiadamiania KNF o zmianie danych dotyczących wykazu usług płatniczych oraz zmianach w zakresie (1) opisu mechanizmów kontroli wewnętrznej związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, (2) treści umowy rachunku płatniczego służącego MIP do wykonywania transakcji płatniczych, (3) opisu działalności gospodarczej innej niż świadczenie usług płatniczych i kredytu płatniczego.

3) inne:

 • wyłączenie BGK i NBP z obowiązku stosowania funkcjonalności CAF (Confirmation of availability of funds)
 • zmiany wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, dokonywanych przez instytucje płatnicze, polegające na tym, że kwota nadpłaty z tytułu wpłaty, dokonanej przez instytucję płatniczą w danym roku nie zostanie zwrócona tej instytucji, a przeznaczona na kolejny rok, pomniejszając kwotę należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru od tej instytucji w kolejnym roku
 • upoważnienie KNF do przeprowadzania kontroli działalności i sytuacji finansowej unijnych instytucji pieniądza elektronicznego oraz ich agentów, wykonujących działalność na terytorium RP
 • rezygnacja z wydania rozporządzeń na podstawie art. 64a ust. 5 i 98b ust. 3 UUP

*Uwagi zgłoszone przez uczestników rynku w toku procesu legislacyjnego:

 • doprecyzowanie definicji instrumentu płatniczego oraz rozszerzenie definicji „jednostki dominującej” występującej w UUP w taki sposób, aby jej zakres uwzględniał sytuację, w której bezpośrednimi lub pośrednimi wspólnikami lub akcjonariuszami KIP/KIPE są lub stają się osoby fizyczne
 • modyfikacja wyłączeń UUP dotyczących agentów handlowych oraz ograniczonej sieci (Limited Network)
 • zmiany w zakresie autoryzacji i uwierzytelnienia transakcji płatniczych oraz ciężaru dowodu spoczywającego na dostawcy, że transakcja płatnicza została autoryzowana pod kątem spójności z Dyrektywą PSD2
 • odwołanie zlecenia płatniczego. Proponowana zmiana polegająca na dodaniu ust. 4a w art. 51 ma na celu umożliwienie płatnikom odwołanie zlecenia płatniczego w sytuacji, w której z prawnego punktu widzenia uznaje się je za nieotrzymane przez dostawcę

*wskazane uwagi są obecnie rozpatrywane przez projektodawcę i ich obecność w Projekcie 1 nie jest przesądzona

[Projekt 2]

1. Zmiany dotyczące outsourcingu:

 • kluczową zmianą jest umożliwienie bankom korzystania z usług na zasadzie outsourcingu bez ograniczenia co do liczby podmiotów, które uczestniczą w świadczeniu usług dostarczanych bankowi; zmiany znoszą obecnie obowiązujący zakaz tworzenia „łańcucha outsourcingowego” dłuższego niż 2 pomioty
 • efektem zmian będzie zwiększenie możliwości odnośnie korzystania przez banki z usług podmiotów zewnętrznych, szczególnie z usług technologicznych
 • uproszczeniu ulegnie proces zawierania umów w przypadku korzystania przez insourcera z usług osób pozostających w z nim w relacji B2B
 • przyspieszenie procesu zawierania umowy w przypadku umów z elementem (siedzibą lub miejscem zamieszkania, miejscem wykonywania czynności) spoza EOG – wymóg uzyskania zgody KNF na zawarcie takiej umowy ma zostać zastąpiony wymogiem zgłoszenia KNF zamiaru jej zawarcia
 • w przypadku planowanych umów z elementem spoza EOG, KNF zgodnie z obecnymi przepisami powinna wydać zezwolenie w ciągu 3 miesięcy, przy czym jest to termin instrukcyjny; zgodnie z proponowanymi zmianami, zawiadomienie o planowanym zawarciu umowy powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed jej zawarciem; KNF będzie przysługiwało uprawnienie do nakazania bankowi, w drodze decyzji, podjęcia działań zmierzających do niezawierania, zmiany lub rozwiązania umowy
 • uproszczenie outsourcingu pomiędzy bankami: brak zastosowania niektórych wymogów ze względu na brak potrzeby stosowania tych samych standardów, co wobec banków (czyli podmiotów regulowanych) a zewnętrznych pozabankowych dostawców usług. Szczególne uproszczenia przewidziane są w przypadku outsourcingu pomiędzy bankiem hipotecznym a powiązanym z nim bankiem krajowym.
 • uproszczenie outsourcingu pomiędzy bankami: w przypadku takiego outsourcingu nie będzie potrzeby stosowania tych samych standardów co wobec zewnętrznych pozabankowych dostawców usług; szczególne uproszczenia przewidziane są w przypadku outsourcingu pomiędzy bankiem hipotecznym a powiązanym z nim bankiem krajowym

2. Zmiany UUP:

 • zmiana w zakresie sposobu nakładania kar pieniężnych na osoby zarządzające krajowymi instytucjami płatniczymi poprzez wprowadzenie maksymalnego progu kwotowego w wysokości do 500.000,00 zł, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczasowej metody opartej na trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące przed nałożeniem kary
 • wprowadzenie odpowiedzialności „osób będących członkami organu statutowego bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad obszarem, w którym stwierdzono nieprawidłowości”, obok osób zarządzających bezpośrednio odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości
 • wprowadzenie możliwości karania również po zakończeniu pełnienia funkcji osoby zarządzającej lub członka organu bez ograniczenia czasowego w tym zakresie
 • zastąpienie 2-letniego terminu przedawnienia w zakresie nakładania kar pieniężnych ogólnym 5-letnim terminem na zasadach określonych w KPA
 • wprowadzenie możliwości doręczeń elektronicznych w odniesieniu do czynności kontrolnych i innych czynności nadzorczych KNF niemających formy decyzji administracyjnej
Zobacz także:
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - spis treści
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – spis treści
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - FAQ
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – FAQ
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841