Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – spis treści

 

[Projekt 1]

Brak.

[Projekt 2]

Projekt zakłada zmiany w kluczowych ustawach z punktu widzenia uczestników rynku finansowego, m.in. w:

  • ustawie prawo bankowe (art. 2, zmiany w zakresie outsourcingu bankowego, tajemnicy branżowej i uprawnień KNF)
  • ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (art. 6, zmiany w zakresie regulacji funduszy sekurytyzacyjnych)
  • ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 7, zmiany w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach)
  • ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (art. 8, zmiany w zakresie tajemnicy branżowej, rezygnacji z obowiązku przeprowadzenia przez KNF rozprawy przed wydaniem decyzji w sprawach dotyczących rynku kapitałowego, zmiany mające na celu umożliwienie bankom powierniczym uczestniczenia w pożyczkach papierów wartościowych)
  • ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (art. 9, zmiany w zakresie tajemnicy zawodowej i sposobu komunikacji z KNF)
  • ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym (art. 10, zmiany m.in. w zakresie odpowiedzialności podmiotów nadzorowanych za naruszenia, zasad wydawania interpretacji oraz zasad udostępniania informacji przez podmioty nadzorowane)
  • ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (art. 11, zmiany w zakresie umożliwienia SKOK-om przyjmowania zleceń płatniczych wpłaty gotówki na rachunek wierzyciela oraz zleceń przekazu pieniężnego od każdego płatnika
  • ustawie o usługach płatniczych (art. 12, zmiany w zakresie uprawnień KNF do nakładania kar na obecnych i byłych członków organów podmiotów określonych w ustawie)
  • ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (art. 15, zmiany w zakresie tajemnicy branżowej i przebiegu likwidacji zakładu i uprawnień KNF do nakładania kar)
Zobacz także:
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - wpływ i wymogi
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – wpływ i wymogi
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych - FAQ
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – FAQ
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy
Zmiany outsourcingu bankowego i usług płatniczych – co dostarczamy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841