Wiodąca instytucja płatnicza

Buy Now Pay Later (BNPL)

Doradzaliśmy wiodącej instytucji płatniczej w projekcie:

transgraniczna usługa płatności odroczonych – Buy Now Pay Later (BNPL)

  • W praktyce obrotu coraz bardziej popularne stają się usługi BNPL (ang. „buy now pay later”), na podstawie których konsumenci otrzymują pożyczkę, zwykle z krótkim terminem spłaty, na potrzebę nabycia określonego towaru lub usługi. Najczęściej pożyczka ma charakter nieodpłatny, lecz nie zawsze tak musi być. W zależności od konstrukcji usługi (odpłatność vs. nieodpłatność), podmiotu zapewniającego finansowanie (odroczenie przyznawane przez sprzedawcę vs. pożyczka udzielana przez podmiot trzeci) i innych cech oferowanych usług, zastosowanie znajdują odmienne reżimy prawne.
  • Rozpatrzenia wymaga też sposób kontraktowego ukształtowania transferów środków do sprzedawców towarów lub jako usług i ich właściwa kwalifikacja na gruncie ustawy o usługach płatniczych. Niezbędnym może się okazać uzyskanie odpowiedniego zezwolenia lub wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych. W przypadku, gdy pożyczka udzielana jest przez instytucję płatniczą ustalenia wymaga, czy jest ona kwalifikowana jako kredyt płatniczy.
  • Odrębnym zagadnieniem jest pytanie o obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pojawi się ono w szczególności, gdy świadczenie usługi BNPL wiąże się z nawiązaniem przez instytucję obowiązaną stosunków gospodarczych.
  • Dla naszego klienta, wiodącej instytucji płatniczej zaprojektowaliśmy kompleksową usługę BNPL świadczoną transgranicznie.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie właściwej kwalifikacji prawnej planowanego modelu świadczenia usługi BNPL, uwzględniając transgraniczny charakter usługi,
  • opracowanie wzorców umów (umowa oraz regulamin), regulujących usługę BNPL oferowaną konsumentom, uwzględniając w szczególności przepisy regulujące świadczenie usług finansowych na odległość.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Retail

Zobacz sektor

Retail

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841