krajowa instytucja płatnicza

Inwestycja w KIP bez zawiadomienia KNF

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Brak obowiązku zawiadomienia KNF o zamiarze nabycia lub objęcia znacznego pakietu akcji KIP

  • Regulacje rynku finansowego w wielu przypadkach wymagają, aby podmiot, który uzyskuje kontrolę nad instytucją finansową, najczęściej przez nabycie akcji lub udziałów, zawiadomił organ nadzoru o zamiarze takiego nabycia.
  • Ustawa o usługach płatniczych wymaga, aby podmiot zamierzający nabyć albo objąć akcje lub udziały KIP w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 20%, 30% lub 50% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub udziału w kapitale zakładowym, lub jeżeli na skutek nabycia albo objęcia akcji lub udziałów instytucja taka stałaby się jednostką zależną lub współzależną względem tego podmiotu, zawiadomił KNF o takim zamiarze. Do zawiadomienia stosują się odpowiednio niektóre przepisy prawa bankowego. KNF może sprzeciwić się nabyciu w przypadkach określonych w przepisach.
  • Jeśli nabywca nie dokonał powyższego zawiadomienia, nie może wykonywać prawa głosu z akcji lub udziałów. Jeśli mimo braku zawiadomienia doszło do wykonania praw z głosu, w tym przez podjęcie uchwał przez organ stanowiący, uchwały są zasadniczo nieważne, a KNF może żądać stwierdzenia nieważności uchwały przez sąd.
  • W niektórych przypadkach, zgodnie z przepisami k.s.h., zaangażowanie kapitałowe inwestora w KIP nie skutkuje objęciem ani nabyciem udziałów lub akcji. Przed KNF zaistniała kontrowersja dotycząca tego, czy w takich przypadkach powstaje obowiązek notyfikacyjny zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę i kwalifikację prawną inwestycji w krajową instytucję płatniczą,
  • sporządzenie opinii prawnej wskazującej na brak obowiązku zawiadomienia,
  • dialog z KNF zakończony stwierdzeniem braku obowiązku zawiadomienia.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, starszy prawnik Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841