krajowa instytucja płatnicza

Inwestycja w KIP bez zawiadomienia KNF

Doradzaliśmy krajowej instytucji płatniczej w projekcie:

Brak obowiązku zawiadomienia KNF o zamiarze nabycia lub objęcia znacznego pakietu akcji KIP

  • Regulacje rynku finansowego w wielu przypadkach wymagają, aby podmiot, który uzyskuje kontrolę nad instytucją finansową, najczęściej przez nabycie akcji lub udziałów, zawiadomił organ nadzoru o zamiarze takiego nabycia.
  • Ustawa o usługach płatniczych wymaga, aby podmiot zamierzający nabyć albo objąć akcje lub udziały KIP w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio 20%, 30% lub 50% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym lub udziału w kapitale zakładowym, lub jeżeli na skutek nabycia albo objęcia akcji lub udziałów instytucja taka stałaby się jednostką zależną lub współzależną względem tego podmiotu, zawiadomił KNF o takim zamiarze. Do zawiadomienia stosują się odpowiednio niektóre przepisy prawa bankowego. KNF może sprzeciwić się nabyciu w przypadkach określonych w przepisach.
  • Jeśli nabywca nie dokonał powyższego zawiadomienia, nie może wykonywać prawa głosu z akcji lub udziałów. Jeśli mimo braku zawiadomienia doszło do wykonania praw z głosu, w tym przez podjęcie uchwał przez organ stanowiący, uchwały są zasadniczo nieważne, a KNF może żądać stwierdzenia nieważności uchwały przez sąd.
  • W niektórych przypadkach, zgodnie z przepisami k.s.h., zaangażowanie kapitałowe inwestora w KIP nie skutkuje objęciem ani nabyciem udziałów lub akcji. Przed KNF zaistniała kontrowersja dotycząca tego, czy w takich przypadkach powstaje obowiązek notyfikacyjny zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy o usługach płatniczych.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę i kwalifikację prawną inwestycji w krajową instytucję płatniczą,
  • sporządzenie opinii prawnej wskazującej na brak obowiązku zawiadomienia,
  • dialog z KNF zakończony stwierdzeniem braku obowiązku zawiadomienia.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Szymon Zych
adwokat, partner Szymon Zych

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841