Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Doradzaliśmy brytyjskiemu startupowi w projekcie:

Kwalifikacja prawna emisji tokenów dających użytkownikom możliwość nabywania towarów lub usług

Dla naszego klienta dokonaliśmy oceny prawnej planowanego modelu emisji tokenów, mających dawać użytkownikom możliwość nabywania towarów lub usług, celem ich właściwej kwalifikacji prawnej na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego przy uwzględnieniu Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami jak również na gruncie znajdujących zastosowanie w niedalekiej przyszłości przepisów rozporządzenia 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA).

Obecnie na poziomie krajowym brak jest kompleksowych regulacji dla kryptoaktywów (poza pewnymi wyjątkami przewidzianymi przykładowo w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która reguluje działalność w zakresie walut wirtualnych). Pewne wskazówki interpretacyjne odnośnie kwalifikacji kryptoaktywów można znaleźć w Stanowisku UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami.

Docelowo natomiast emisja niektórych rodzajów tokenów (kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami lub tokeny będące e-pieniądzem, w tym tokenów użytkowych; tokenów powiązanych z aktywami, tokenów będących e-pieniądzem) regulowana będzie na mocy nowego rozporządzenia MiCA, które stanowić będzie swoistą konstytucję dla kryptoaktywów objętych zakresem jej zastosowania. Ta przełomowa regulacja jest odpowiedzią unijnego prawodawcy na rosnące zainteresowanie kryptoaktywami. MiCA weszła w życie 29 czerwca 2023 r. niemniej zastosowanie znajdzie co do zasady dopiero od dnia 30 grudnia 2024 r. Przepisy tytułów III i IV MiCA stosuje się natomiast od dnia 30 czerwca 2024 r.

Właściwa klasyfikacja prawna tokena ma ogromne znaczenie, gdyż zależy od niej, czy i ewentualnie jakie wymagania regulacyjne musi spełnić odpowiednio emitent, oferujący lub podmiot świadczący usługi w zakresie kryptoaktywów. Dla naszego klienta, brytyjskiego startupu przeprowadziliśmy analizę prawną obejmującą kwalifikację tokenów na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz na gruncie znajdujących zastosowanie w niedalekiej przyszłości przepisów rozporządzenia MiCA.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • analizę prawną planowanego modelu biznesowego
  • dokonanie kwalifikacji prawnej tokenów na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA
  • sporządzenie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi co do pożądanego ukształtowania cech tokenów oraz możliwych do zastosowania wyłączeń przewidzianych na gruncie rozporządzenia MiCA

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Kamil Mosoń
aplikant adwokacki, prawnik Kamil Mosoń

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Industry 4.0

Zobacz sektor

Industry 4.0

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing #Online & eCommerce

dostawcy usług płatniczych

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

Opracowanie Ankiety samooceny poziomu zgodności z DORA

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Industry 4.0 #Online & eCommerce #Retail

zagraniczny operator platformy e-commerce

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841