wiodący operator telekomunikacyjny

Model zarządzania wierzytelnościami

Doradzaliśmy wiodącemu operatorowi telekomunikacyjnemu w projekcie:

model zarządzania wierzytelnościami przez operatora telekomunikacyjnego

Wierzyciele masowi, w tym operatorzy telekomunikacyjny coraz częściej poszukują optymalnych metod zarządzania przysługującymi im wierzytelnościami. Dla naszego klienta, wiodącego operatora telekomunikacyjnego, dokonaliśmy analizy planowanego modelu zarządzania wierzytelnościami polegającego na cesji wierzytelności do banku wraz z możliwością powierzenia przez bank czynności windykacyjnych oraz uwzględniając zachowanie możliwości wykonania blokady numeru IMEI.

Korzystanie przez bank z usług podmiotów trzecich zwykle wiąże się z koniecznością zawarcia umowy w reżimie przepisów regulujących outsourcing bankowy. Konieczna jest więc właściwa kwalifikacja charakteru powierzanych czynności, w szczególności w celu ustalenia, czy są to czynności prawne, których powierzenie przez bank insourcerowi wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Dodatkowo pojawia się konieczność weryfikacji, czy usługi insourcera przyjmują postać usług chmury obliczeniowej publicznej, bądź też czy insourcer korzysta z takich usług. Może się to wiązać z koniecznością zapewnienia zgodności modelu współpracy z wymogami komunikatu UKNF dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • kompleksową analizę planowanego modelu cesji wierzytelności operatora telekomunikacyjnego do banku, uwzględniając przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,
  • kwalifikację powierzanych przez bank podmiotowi trzeciemu czynności windykacyjnych na gruncie przepisów prawa bankowego regulujących outsourcing bankowy oraz uwzględniając wymogi komunikatu UKNF dotyczącego przetwarzania danych w chmurze publicznej,
  • przygotowanie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Retail

Zobacz sektor

Retail

Telekomunikacja

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

#Bankowość&Fintech

Krajowa instytucja płatnicza

Przejęcie portfela akceptantów

Przejęcie portfela akceptantów

#Bankowość&Fintech

krajowa instytucja płatnicza

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Usługi PIS i AIS w świetle przepisów AML

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841