Międzynarodowy acquirer

Niestosowanie SCA na podstawie TRA

Doradzaliśmy międzynarodowemu acquirer’owi w projekcie:

określenie zasad niestosowania SCA na podstawie wyłączenia dla transakcji niskiego ryzyka z art. 18 RTS SCA CSC przez acquirer’a i wydawcę kart

Zgodnie z art. 32 i ustawy o usługach płatniczych każdy dostawca usług płatniczych, w tym acquirer czy wydawca kart płatniczych, stosuje silne uwierzytelnienie użytkownika m. in. gdy posiadacz karty inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą, a jest to transakcja internetowa (e-commnerce, etc.) silne uwierzytelnianie obejmujące elementy, które dynamicznie łączą transakcję płatniczą z określoną kwotą transakcji oraz określonym odbiorcą. Tzw. RTS SCA CSC (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji) przewiduje wiele wyjątków od stosowania silnego uwierzytelnienia. Art. 18 RTS zawiera wyjątek najważniejszy z punktu widzenia konwersji w e-commerce, czyli wyjątek dla transakcji niskiego ryzyka (tzw. wyjątek TRA). Wyłączenie jest nieprecyzyjne i zależne od spełnienia skomplikowanych warunków.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • określenie przesłanek, które musi spełniać acquirer i wydawca karty, aby powołać się na wyłączenie
  • określenie możliwości i zasad powołania się na wyłączenie jeśli którakolwiek strona nie wdrożyła mechanizmów z art. 18 RTS
  • określenie związku pomiędzy niskim poziomem ryzyka dostawcy a niskim poziomem ryzyka transakcji

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841