operator systemu zarządzania wydatkami korporacyjnymi

Transgraniczne świadczenie usług regulowanych i nieregulowanych

Doradzaliśmy operatorowi zintegrowanego systemu zarządzania wydatkami korporacyjnymi w mechanizmie SaaS w projekcie:

transgraniczne świadczenie usług finansowych i niefinansowych dostarczanych przez kilka podmiotów łącznie

  • Świadczenie usług online typu SaaS przez dostawcę z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein), adresowanych do klientów z Polski, podlega swobodom traktatowym oraz polskim przepisom, w tym ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zintegrowany produkt składający się z usługi finansowej i usługi niefinansowej, świadczonych przez różnych dostawców, podlega w zakresie komponentu płatniczego – przepisom o transgranicznym świadczeniu usług finansowych, a w pozostałym zakresie – przepisom ogólnym.
  • Analiza prawna przepisów prawa polskiego i UE dotyczących prowadzenia działalności adresowanej do klientów z Polski przez usługodawców spoza Polski wymaga precyzyjnej analizy, czy w toku ich świadczenia dochodzi do utworzenia „przedsiębiorstwa” (establishment) w Polsce, czy model opiera się wyłącznie na transgranicznym świadczeniu usług (co zgodnie z polską ustawą może mieć miejsce wyłącznie „czasowo”). Prawidłowa kwalifikacja modelu wymaga doskonałej znajomości prawa UE, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz różnych sposobów interpretacji przepisów przez poszczególne organy regulacyjne.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • kwalifikację prawną usług wchodzących w skład produktu oraz statusu dostawców poszczególnych komponentów
  • dostarczenie jasnych wytycznych, jakie obowiązki powstają dla dostawcy usługi regulowanej oraz nieregulowanej, wchodzącej w skład produktu, wraz z zwiększaniem powiązania usługi z terytorium RP (polskojęzyczna strony internetowa – polska domena – czynności na terenie RP poza lokalem przedsiębiorstwa – zasoby stałe na terytorium RP) i jakie są najlepsze praktyki w ich wykonywaniu
  • opinię prawną co do skutków różnego kwalifikowania przez organy nadzoru w UE czynności składających się na usługę regulowaną (outsourcing, agent etc.)
  • dostosowanie dokumentacji prawnej usługi do prawa polskiego.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841