Mała instytucja płatnicza

Wniosek o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Doradzaliśmy Małej instytucji płatniczej w projekcie:

Wniosek małej instytucji płatniczej o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

  • Dla wielu startup-ów planujących modele biznesowe obejmujące świadczenie usług płatniczych, a chcących uniknąć – przynajmniej w początkowej fazie – konieczności uzyskiwania zezwolenia na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP), możliwością jest uzyskanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP). Uzyskanie statusu MIP pozwala na świadczenie usług płatniczych za wyjątkiem usług PIS i AIS, choć przepisy przewidują pewne ograniczenia.
  • Po pierwsze, w przypadku MIP łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro.
  • Po drugie, przekroczenie ustawowo określonych limitów wykonywanych transakcji wymaga zgłoszenia do KNF w terminie 14 dni.
  • Po trzecie, ustawa o usługach płatniczych stanowi, że średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ona usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie. W przypadku jej przekroczenia, MIP niezależnie od ewentualnego obowiązku zgłoszeniowego, obowiązana jest dostosować rozmiar prowadzonej działalności do wymogów ustawowych bądź też złożyć w terminie 30 dni od końca okresu, w którym nastąpiło przekroczenie wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP.
  • W praktyce oznacza to konieczność bieżącego monitorowania przez MIP wykonywanych transakcji celem przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem i złożenia w ustawowym terminie wniosku o wydanie zezwolenia KIP.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • Przygotowanie wniosku MIP o wydanie zezwolenia na świadczenie wszystkich usług płatniczych w charakterze KIP, w tym usług PIS i AIS, zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych oraz aktów wykonawczych.
  • Opracowanie i operacjonalizacja dokumentacji wewnętrznej obowiązującej w KIP, zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych oraz aktów wykonawczych (w tym program działalności i plan finansowy, polityka bezpieczeństwa, procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, procedura zarządzania incydentami).
  • Złożenie wniosku w ustawowym terminie i reprezentacja wnioskodawcy w postępowaniu licencyjnym przed KNF.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, partner Bartosz Wyżykowski

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

krajowa instytucja płatnicza

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

UMOWA B2B A OUTSOURCING REGULOWANY

#Bankowość&Fintech #IT & Outsourcing

Spółka z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

Due diligence spółki z sektora FinTech

#Bankowość&Fintech

polski bank komercyjny

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Audyt procesów i procedur obsługi reklamacji dotyczących transakcji płatniczych

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841