Mała instytucja płatnicza

Wniosek o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Doradzaliśmy Małej instytucji płatniczej w projekcie:

Wniosek małej instytucji płatniczej o zezwolenie na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej

  • Dla wielu startup-ów planujących modele biznesowe obejmujące świadczenie usług płatniczych, a chcących uniknąć – przynajmniej w początkowej fazie – konieczności uzyskiwania zezwolenia na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP), możliwością jest uzyskanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP). Uzyskanie statusu MIP pozwala na świadczenie usług płatniczych za wyjątkiem usług PIS i AIS, choć przepisy przewidują pewne ograniczenia.
  • Po pierwsze, w przypadku MIP łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro.
  • Po drugie, przekroczenie ustawowo określonych limitów wykonywanych transakcji wymaga zgłoszenia do KNF w terminie 14 dni.
  • Po trzecie, ustawa o usługach płatniczych stanowi, że średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP, w tym przez agentów, za pośrednictwem których świadczy ona usługi płatnicze, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie. W przypadku jej przekroczenia, MIP niezależnie od ewentualnego obowiązku zgłoszeniowego, obowiązana jest dostosować rozmiar prowadzonej działalności do wymogów ustawowych bądź też złożyć w terminie 30 dni od końca okresu, w którym nastąpiło przekroczenie wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP.
  • W praktyce oznacza to konieczność bieżącego monitorowania przez MIP wykonywanych transakcji celem przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem i złożenia w ustawowym terminie wniosku o wydanie zezwolenia KIP.

Doradztwo DLK obejmowało:

  • Przygotowanie wniosku MIP o wydanie zezwolenia na świadczenie wszystkich usług płatniczych w charakterze KIP, w tym usług PIS i AIS, zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych oraz aktów wykonawczych.
  • Opracowanie i operacjonalizacja dokumentacji wewnętrznej obowiązującej w KIP, zgodnie z wymogami ustawy o usługach płatniczych oraz aktów wykonawczych (w tym program działalności i plan finansowy, polityka bezpieczeństwa, procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, procedura zarządzania incydentami).
  • Złożenie wniosku w ustawowym terminie i reprezentacja wnioskodawcy w postępowaniu licencyjnym przed KNF.

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

Zobacz również

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841