operator platformy partycypacyjnej

Nowoczesna platforma partycypacyjna

Doradzaliśmy operatorowi platformy partycypacyjnej w projekcie:

nowoczesna platforma partycypacyjna kojarząca twórców z inwestorami

Dla naszego klienta planującego wdrożenie platformy internetowej, umożliwiającej prezentację przez podmioty poszukujące finansowania osobom trzecim projektów przedsięwzięć gospodarczych oraz nawiązanie z takimi osobami relacji, dokonaliśmy kompleksowego audytu planowanego modelu działania platformy.

Przedmiot przeglądu był wielopłaszczyznowy z uwagi na nowoczesny charakter platformy, której celem jest pozyskiwanie finansowania w postaci walut wirtualnych oraz wydanie finansującym tokenów z wykorzystaniem technologii blockchain. W praktyce obejmował trzy kategorie obszarów:

  1. zagadnienia publicznoprawne, tj. ustalenie konieczności uzyskania zezwolenia lub wpisu do rejestru w związku z planowaną działalnością,
  2. zagadnienia ściśle cywilnoprawne, tj. dokonanie kwalifikacji relacji pomiędzy każdym z interesariuszy (operator i uczestnicy platformy) oraz kwestie z zakresu ochrony konsumentów,
  3. pozostałe zagadnienia (ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • audyt planowanego przedsięwzięcia i analizę pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • kwalifikację prawną kluczowych mechanizmów działania platformy, w tym w szczególności czynności wydawania tokenów z wykorzystaniem technologii blockchain, w związku z otrzymywaniem finansowania w postaci walut wirtualnych,
  • przygotowanie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi wskazującymi na pożądany sposób ukształtowania funkcjonalności platformy, celem zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zobacz także na stronach DLK:
Ustawa Crowdfunding (2021-2022)
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Online & eCommerce #Retail

polski operator sklepu z branży e-commerce

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

Zapewnienie zgodności komunikatów promocyjnych z obowiązującymi przepisami

#Bankowość&Fintech #Industry 4.0 #Online & eCommerce

Brytyjski startup

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

Kwalifikacja prawna tokenów na gruncie prawa polskiego oraz rozporządzenia MiCA

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841