operator platformy partycypacyjnej

Nowoczesna platforma partycypacyjna

Doradzaliśmy operatorowi platformy partycypacyjnej w projekcie:

nowoczesna platforma partycypacyjna kojarząca twórców z inwestorami

Dla naszego klienta planującego wdrożenie platformy internetowej, umożliwiającej prezentację przez podmioty poszukujące finansowania osobom trzecim projektów przedsięwzięć gospodarczych oraz nawiązanie z takimi osobami relacji, dokonaliśmy kompleksowego audytu planowanego modelu działania platformy.

Przedmiot przeglądu był wielopłaszczyznowy z uwagi na nowoczesny charakter platformy, której celem jest pozyskiwanie finansowania w postaci walut wirtualnych oraz wydanie finansującym tokenów z wykorzystaniem technologii blockchain. W praktyce obejmował trzy kategorie obszarów:

  1. zagadnienia publicznoprawne, tj. ustalenie konieczności uzyskania zezwolenia lub wpisu do rejestru w związku z planowaną działalnością,
  2. zagadnienia ściśle cywilnoprawne, tj. dokonanie kwalifikacji relacji pomiędzy każdym z interesariuszy (operator i uczestnicy platformy) oraz kwestie z zakresu ochrony konsumentów,
  3. pozostałe zagadnienia (ochrona danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Doradztwo DLK obejmowało:

  • audyt planowanego przedsięwzięcia i analizę pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • kwalifikację prawną kluczowych mechanizmów działania platformy, w tym w szczególności czynności wydawania tokenów z wykorzystaniem technologii blockchain, w związku z otrzymywaniem finansowania w postaci walut wirtualnych,
  • przygotowanie opinii prawnej wraz z rekomendacjami praktycznymi wskazującymi na pożądany sposób ukształtowania funkcjonalności platformy, celem zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zobacz także na stronach DLK:
Ustawa Crowdfunding (2021-2022)
Rozporządzenie MiCA i rozporządzenie DLT (2020-2023)

Prawnicy zaangażowani w projekt:

Krzysztof Korus
radca prawny, partner Krzysztof Korus

Bartosz Wyżykowski
radca prawny, starszy prawnik Bartosz Wyżykowski

Mikołaj Cegłowski
radca prawny, starszy prawnik Mikołaj Cegłowski

Bankowość&Fintech

Zobacz sektor

Bankowość & Finanse

IT & Outsourcing

Zobacz sektor

Telekomunikacja

Online & eCommerce

Zobacz sektor

Online & eCommerce

Zobacz również

#Bankowość&Fintech

międzynarodowa grupa consumer finance

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

Licencja KIP dla MIP po przekroczeniu limitów

#IT & Outsourcing #Online & eCommerce #Retail

międzynarodowa grupa finansowa

Budowa nowego marketplace

Budowa nowego marketplace

#Bankowość&Fintech

Instytucja płatnicza

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Prowadzenie rachunków płatniczych dla klientów zawierających umowy kredytu konsumenckiego

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841