Sankcje za naruszenie przepisów SFDR

  • Organem właściwym dla celów monitorowania przestrzegania przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych wymogów SFDR jest Komisja Nadzoru Finansowego.
  • Komisji Nadzoru Finansowego zostały przyznane uprawnienia nadzorcze niezbędne do wykonywania funkcji organu właściwego na gruncie SFDR. Są nimi, między innymi, uprawnienie do nakazania uczestnikowi rynku finansowego zaprzestania działań skutkujących powstaniem naruszeń i niepodejmowania tych działań w przyszłości, wystąpienie do właściwego organu uczestnika rynku finansowego z wnioskiem o odwołanie członka zarządu odpowiedzialnego za naruszenie, zakazanie osobie odpowiedzialnej za naruszenie pełnienia funkcji członka zarządu lub funkcji kierowniczych w podmiotach będących uczestnikami rynku finansowego przez okres nie krótszy nie miesiąc i nie dłuższy niż rok czy też nałożenie na uczestnika rynku finansowego lub na członka zarządu uczestnika rynku finansowego administracyjnej kary pieniężnej do kwoty 21 569 000 zł lub 3% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych, a w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń – 3% składki przypisanej brutto albo trzykrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia (jeśli możliwe jest ich ustalenie). Analogiczne uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego zostały przewidziane wobec doradców finansowych, w przypadku naruszenia przez nich wybranych przepisów SFDR.
  • Naruszenie obowiązków ujawnieniowych dotyczących produktów finansowych na gruncie SFDR może się wiązać, między innymi, z zakazaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego udostępniania produktu finansowego, wydaniem publicznego ostrzeżenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naruszenie prawa oraz charakter naruszenia, lub nałożeniem na uczestnika rynku finansowego administracyjnej kary pieniężnej.
Zobacz także:
SFDR - najważniejsze
SFDR – najważniejsze
Akty delegowane do SFDR
Akty delegowane do SFDR
Zrównoważone produkty finansowe
Zrównoważone produkty finansowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
Ujawnienia produktowe i podmiotowe
SFDR - FAQ
SFDR – FAQ
SFDR – co dostarczamy?
SFDR – co dostarczamy?

Skontaktuj się

Biuro Warszawa

Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

mapa > +48 22 652 26 18

Biuro Kraków

ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków

mapa > +48 12 31 51 841